Всяка една промяна води след себе си редица неизвестни. Такава стъпка е и излизането на малкия бизнес на свободния пазар на ток. В тази връзка Dir.bg ви предлага отговори на 15 от най-често задаваните въпроси, свързани с либерализацията на електроенергийния пазар за небитовите потребители.

За кого се отнася новата вълна на либерализацията на пазара на ток?

Либерализацията на пазара на електроенергия за небитовите стопански потребители касае всички юридически лица, притежаващи/използващи обекти, които са присъединени към мрежата за ниско напрежение. Това най-често са офиси на дружества, магазини за хранителни и нехранителни стоки, аптеки, фризьорски салони, сервизи, кантори и т.н. Най-общо казано, всички потребители, които не са домакинства. Бройката на тези абонати е около 300 хил. в цялата страна. Очаква се от догодина този процес да започне и за битовите клиенти.

Какво е либерализиран пазар на електроенергия?

На свободния пазар производители, търговци и небитови потребители на ток договарят свободно цените на електроенергията. Досега цените бяха регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране, минимум веднъж годишно и потребителите я заплащаха така както е определена.

Кои са участниците на свободния пазар?

Производител - електроцентралите: АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, вятърни, слънчеви, геотермални и други ВЕИ.

Търговец (доставчик) на електрическа енергия - дружество, което е лицензирано да купува електрическа енергия от производители и/или търговци и да я доставя на клиенти на пазара при свободно договаряне за цени.

Координатор на балансираща група - лицензирано дружество, вписано в регистъра на координаторите на балансиращи групи на ЕСО, което носи отговорност за балансирането на обекти на търговски участници, включени в балансиращата му група. Търговецът на електрическа енергия изпълнява функциите на координатор на балансираща група.

Независим преносен оператор: Електроенергийният системен оператор ЕАД - лицензирано дружество, оператор на електропреносната мрежа и на електроенергийната система на България. Мрежата на този оператор свързва големите електроцентрали с тази на електоразпределителните мрежи

Оператор на електроразпределителна мрежа: ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про, Златни пясъци. Администрира и поддържа мрежата на средно и ниско напрежения.

Борсов оператор - организатор на борсовия пазар на електрическа енергия, който е страна по сделките на борсовия пазар и ги администрира .

Доставчик от последна инстанция (ДПИ) - лицензирано дружество, осигуряващо снабдяване с електрическа енергия тогава, когато на либерализирания пазар потребителят остане без доставчик или настъпи обстоятелство, поради което неговият търговец не е в състояние да продължи да извършва доставка на електроенергия.

Потребител (краен клиент) - битов или стопански (небитов) клиент, сключил договор за доставка на електрическа енергия при свободно договаряне на цените с избран от него търговец на електрическа енергия.

Цялата цена на електрическата енергия, която ползват небитовите клиенти, ли ще може да се договаря свободно?

Не. Цената има няколко компонента - потребена активна енергия, цена за пренос и достъп до мрежата на високо напрежение, цена за пренос и достъп до мрежата ниско напрежение, цена задължения към обществото, акциз и ДДС. Небитовите потребители ще могат да договарят единствено цената на активната енергия, която потребяват. Другите посочени по-горе компоненти се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране и чрез закона за държавния бюджет и др.

Кой търговец на ток да избера?

Това зависи от енергийните нужди на вашата фирма, както и от историята на консумацията й, която се съхранява в електроразпределителните дружества, към които е присъединена(ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про, Златни пясъци). Преди да пристъпите към избор на конкретен доставчик на ток е добре да подберете оферти поне от няколко дружества, за да вземете най-правилното решение. Не без значение е изградената досега репутация на търговеца, неговата финансова стабилност и механизмът за работа с клиенти.

На страницата на КЕВР има изброени всички 49 лицензирани търговци на ток.

В какви срокове фирмата ми трябва да намери търговец на ток на свободния пазар?

Съгласно изискванията на Закона за енергетика, приети на 26 юни т.г., небитовите потребители трябва да излязат на либерализирания пазар от 1 октомври. За да се случи, те е трябвало да стартират процедурата по избор на търговец преди 10 септември. Всички останали преминават автоматично в условията на типови договори към дружества, които са от групата на електроразпределителните им компании. Цените в тези типови договори са определени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това междинно положение може да остане до 30 юни 2021 г., като дотогава всички небитови потребители трябва да са избрали своя търговец на ток. Ако това не бъде направено, малките фирми ще започнат да получават електроенергия от т.нар. Доставчик от последна инстанция, при който цените са по-високи.

Свързана ли е процедурата с дълго чакане по опашки?

Веднъж избрали своя търговец на ток, фирмите, чрез своите законни представители, упълномощяват нотариално доставчика за извършването на всички административни процедури. По този начин ръководството на малките фирми остава фокусирано върху основните им дейности.

Как ще се отрази смяната на доставчика на ток на сметката ми за електроенергия?

Очакванията са, че при изготвянето на индивидуален договор за доставка на ток ще са отразени в по-голяма степен нуждите на малките предприятия от електроенергия, като по-този начин ще може по-добре да се прогнозира тяхното потребление. Това от своя страна ще доведе до коректно отчитане. Важно е обаче да се отбележи, че пазарните условия се променят непрекъснато в зависимост от редица фактори - сезон, цена на енергоносителите, аварии и др, които оказват своето влияние и при формирането на цените на тока.

Прекъсва ли се електрозахранването при процедурата за избор на доставчик и необходим ли е нов електромер?

И на двата въпроса отговорът е НЕ! Процедурата минава само по административен път.

Има ли такса за избор на търговец?

На този въпрос отговорът също е НЕ! Операторът на електроразпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на потребителя, администрира процедурите.

Как ще се извършва отчитането на потребената електроенергия?

Както и досега, отчитането на електромерите ще бъде задължение на електроразпределителните дружества.

Колко фактури ще получавам?

Повечето търговци издават една фактура в края на всеки месец. При сключване на комбиниран договор (задължителен за потребители със стандартизиран товаров профил*) потребителят получава единна фактура за енергията и мрежовите услуги. При сключване на договор за доставка на електрическа енергия с потребители с техническа възможност за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, търговецът фактурира електрическата енергия, акциз и "цена задължения към обществото", а мрежовите услуги се фактурират от мрежовия оператор.

*Стандартизиран товаров профил (СТП) е поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението на активната електрическа енергия. СТП отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен).

СТП се разработва за една година и оформя диаграма, която показва примерния начин на потребление на даден обект за всеки час от денонощието на годината. Един тип СТП се прилага за голяма група клиенти със сходен начин на потребление (например високо потребление вечер, ниско потребление през деня), но различен абсолютен обем на консумация на електрическа енергия (например голям магазин в сравнение с малък магазин). Ето защо, СТП е "пример" за потребление на типичен потребител.

Имам неплатени сметки за ток, мога ли да отида при друг търговец? Колко често мога да сменям своя търговец?

За да преминете от един на друг доставчик на електроенергия, трябва да сте с погасени задължения. Всяка една фирма може свободно да сменя своя търговец на ток, като се съобразява с условията в договора подписан с вече избрания доставчик. Процедурата се инициира до 10 число на месеца предхождащ следващия отчетен период. Т.е., ако искате да имате нов доставчик през ноември, трябва да стартирате процедурата до 10 октомври.

Кой контролира търговците на свободния пазар?

Това е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Сигнали могат да се подават и към Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Омбудсманът на Република България.

Може ли небитовите абонати да се върнат отново към регулирания пазар?

Тази възможност вече не съществува.