Кириакос Какурис е вицепрезидент на ЕИБ, отговорящ за кохезионната политика, инвестициите във водния сектор, информационните технологии и управлението на данни, както и за Института на ЕИБ. В неговия ресор са и отношенията и финансовите операции на ЕИБ в България, Кипър, Чехия, Малта, Словакия, Словения и региона на Централна Азия. Той има 33-годишен професионален опит в Министерството на финансите на Кипър, включително директор по международни финансови институции и финансово управление на централното правителство.

Кириакос Какурис ще участва в най-голямата и значима конференция за Зелената сделка "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)". Събитието ще се проведе от 26 до 28 юни, а на конферентните сцени в Sofia Event Center ще излязат представители на над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, ще проведат ключовия разговор за утрешния свят.

Каква е подкрепата на ЕИБ за зеления преход в България?

За Групата на Европейската инвестиционна банка успешният зелен преход е водещ приоритет. Убедени сме, че трябва да поддържаме бързо темпо, като целта е да ограничим зависимостта от изкопаемите горива, но и да запазим икономическата си конкурентоспособност и да укрепим стратегическата си автономност, сигурност и стабилност в един все по-сложен геополитически контекст.

Сега е необходимо да изградим повече публично-частни партньорства, за да осигурим финансиране, да ускорим трансформацията и да гарантираме, че преходът ще бъде справедлив и никой няма да бъде ощетен.

През последните пет години за проекти в областта на климата в България сме ангажирали над половин милиард евро. Примери за това са разширяването на системата на софийското метро, работата с общините в цялата страна за повишаване на енергийната ефективност и устойчивостта на климата, както и работата с банките-партньори за подпомагане на малкия и средния бизнес в неговата екологична дейност. Готови сме да разширим подкрепата за такива проекти в страната и насърчавам всички заинтересовани да се свържат с нашия офис в София.

Върху какви зелени проекти ЕИБ предвижда да насочи инвестициите си занапред?

Групата на ЕИБ затвърди своята роля като Климатичната банка на ЕС. През 2019 г. взехме решение да прекратим финансирането на изкопаеми горива. А през 2023 г. с 49 млрд. евро отбелязахме рекордна година на зелено финансиране. Понастоящем над 50 % от инвестициите ни са насочени към действия в областта на климата и екологичната устойчивост. Но за да е успешен, преходът към зелена икономика трябва да е икономически достъпен. Трябва да окажем подкрепа на земеделските производители, тежката промишленост, транспортния сектор и гражданите. Например, инвестициите в енергийната ефективност на жилищата спомагат както за намаляване на вредните емисии, така и за намаляване на сметките на домакинствата.

За да прекрати зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива, да засили стратегическата си автономност и да ускори зеления преход, групата на ЕИБ подкрепя финансово инициативата REPowerEU на ЕС. Това предполага по-голяма подкрепа за проектите за чиста енергия и за най-съвременните технологии, които ще позволят по-нататъшно намаляване на въглеродните емисии в Европа и които могат да бъдат внедрени по целия свят.

Снимка: ЕИБ

Освен това укрепването на устойчивостта спрямо климата чрез проекти за приспособяване трябва да стане ключово. Независимо че се опитваме да ограничим глобалното затопляне чрез декарбонизация на нашите икономики, ние трябва да гарантираме, че хората, градовете и предприятията ще изградят устойчивост към въздействията от изменението на климата, които вече са неизбежни. Ако не успеем да постигнем това, цената на бездействието ще бъде много по-висока от сегашните инвестиции за приспособяване и ще навреди на обществата, живота на хората и конкурентоспособността на икономиките в дългосрочна перспектива. За Групата на ЕИБ приспособяването към климата представлява изключително важен приоритет. Само през 2023 година сме предоставили финансиране за проекти за приспособяване на стойност 2.7 милиарда евро. Но още много повече е необходимо - и една от мерките, които ние предприехме е да увеличим процента на нашето финансиране за такива проекти на 75% от стойността им от обичайните 50%. Имаме готовност да осигурим финансиране и консултантски услуги за укрепване на устойчивостта на регионите, градовете и предприятията към изменението на климата.

Какви инвестиции предвижда ЕИБ в проекти за чиста енергия?

Успехът на зеления преход зависи от нашата способност да произвеждаме чиста и достъпна енергия за нуждите на нашата промишленост, нашите транспортни средства и нашите домове. Изцяло се ангажираме да участваме в подкрепата на проекти за устойчива енергия както в Европа, така и извън нея. В момента финансираме най-големия завод за соларни панели в Италия, първата гигафабрика за батерии с кръгово производство в Швеция, разположени в морето ветроенергийи паркове в балтийските и скандинавските региони, декарбонизация на тежката промишленост в Германия, нови проекти за зелен водород и инфраструктура на Иберийския полуостров, модернизация на електропреносната мрежа в Полша и др.

Търсим възможности да увеличим подкрепата за чиста енергия и в България. Например наскоро подписахме споразумение с националната електрическа компания на страната, НЕК, за подпомагане подготовката за изграждането на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи, които са от изключително важно значение за обезпечаването на необходимите енергийни доставки за страната и за ЕС. Двата проекта ПАВЕЦ-Батак и ПАВЕЦ-Доспат ще укрепят стабилността на електропреносната мрежа и ще дадат възможност за присъединяването на повече възобновяеми енергийни източници.

Снимка: ЕИБ

И занапред инвестициите в енергийна ефективност на сгради и предприятия ще останат приоритет за нас. Освен това ЕИБ ще продължи да подкрепя развитието на цялата гама от технологии за възобновяема енергия, както и тяхното внедряване в енергийната система чрез проекти за интелигентни мрежи, цифровизация и съхранение на енергия. Приветстваме и подкрепяме дейността на Европейската комисия и на белгийското председателство по отношение на електроенергийните мрежи. Това на практика представлява ключов фактор за енергийния преход.

От друга страна, една трета от необходимите съкращения на емисиите се очаква да бъдат постигнати чрез технологии, които все още не са въведени, или най-малкото не са конкурентоспособни по отношение на разходите. За тази цел трябва да инвестираме в научни изследвания, развойна дейност и иновации и пилотни проекти.

Балансът на групата на ЕИБ възлиза на 600 млрд. евро, а нашият кредитен рейтинг е ААА. Подобни стабилни публични институции имат съществено значение за намаляване на риска за инвестиции в частния сектор.

Заедно можем да разработим революционни технологии с нулево нетно потребление, които наистина ще спомогнат за преодоляване на последиците от изменението на климата.

Как ЕИБ подкрепя проектите за ядрена енергия?

През последните две десетилетия ЕИБ прави инвестиции в ядрени проекти, включително в сферата на научноизследователската и развойната дейност, безопасността и горивния цикъл. През декември подписахме заем на стойност 145 млн. евро с румънската компания Нуклеарелектрика в подкрепа на безопасността и кръговата икономика на атомната централа Черна вода. Ние трябва да подкрепяме ключовите технологии, които могат да ускорят и улеснят зеления преход за бъдещето на Европа. Всеки такъв проект трябва да бъде оценен по самостоятелно и одобрен от Съвета на директорите на ЕИБ, който се председателства от ЕИБ и се състои от представители на държавите членки на ЕС и на Европейската комисия. Необходимо условие за финансиране на проект в областта на ядрената енергетика от ЕИБ е проектът да получи положително становище от Европейската комисия, която действа от името на Европейската общност за ядрена енергия (ЕВРАТОМ), в съответствие с членове 41 - 43 от Договора за създаване на ЕВРАТОМ.

Каква е ролята на ЕИБ на пазара на зелени облигации?

ЕИБ набира средства чрез продажба на облигации на международните капиталови пазари. След това тя отпуска тези средства под формата на заеми по целия свят, за да помогне на държавни институции и компании при изпълнението на проекти в различни сектори. През 2007 г. ЕИБ емитира първата в света зелена облигация и днес ние сме най-големите емитенти на зелени и устойчиви облигации, сред многостранните банки за развитие в света, с издадени облигации в 23 различни валути и на обща стойност 93.5 млрд. евро. Приходите от тези облигации се използват за проекти, които допринасят значително за постигането на екологичните и социалните ни цели като смегчаване на последствията от изменението на климата и подобряване на достъпа до социални и достъпни жилища.

Както пише австрийския писател Ингебор Бахман, нито един нов свят не може без нов език. С емитирането на над 4 трилиона евро от 2007 г. насам пазарът на зелени облигации привлече вниманието на пазарните участници към предизвикателствата, свързани с постигането на единомислие по отношение на зелените дефиниции и измерването на въздействието, както в различните законодателства, така и по цялата верига за добавена стойност на инвестициите.

Европейският съюз създава нов език за зеленото финансиране: eвропейската таксономия. Тя има за цел да подпомогне устойчивите инвестиции като предлага единен, общ език на базата на общ набор от критерии. Този единен език дава възможност за уеднаквяване на оценките на устойчивите икономически дейности в ЕС.

Когато имаме общи правила за всички конкуренцията е подставена на по-справедлива основа, пазарите стават по-ефективни, а инвестициите имат по-голямо въздействие. ЕИБ прилага на практика този нов зелен език със своите зелени облигации. Нашата банка има най-високо ниво на одитна увереност по отношение на постепенното привеждане в съответствие на зелените облигации и облигациите за устойчивост с таксономията на ЕС и стандарта на ЕС за зелени облигации.

На какъв етап е подготовката за подкрепа от страна на ЕИБ за комплекса "Марица Изток‟?

Работим в тясно сътрудничество с Министерството на енергетиката за индентифициране на опциите за промяна на предназначението на комплекса "Марица Изток‟, където се намира един от най-големите открити рудници за лигнитни въглища в Европа и три големи въглищни електроцентрали. Нашите експерти от консултантските служби на ЕИБ работят съвместно с международни експерти, за да оценят състоянието на обекта, в това число неговата индустриална зона, съществуващата инфраструктура, развитите електрически и транспортни мрежи и квалифицираната работна ръка, и да помогнат за определяне на нови икономически дейности за региона. Предвиждаме да представим нашия доклад до края на годината. Оценката ще проправи пътя за изготвяне на пътна карта за инвеститорите за зелен и справедлив преход, който отчита икономическите и социалните потребности на населението в региона.

Как се изпълняват гаранционните споразумения в размер на 300 млн. лв. между Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и четири български банки по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост?

Българската държава възложи на ЕИФ, който е част от Групата на ЕИБ, изпълнението на Програмата за икономическа трансформация в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Гаранционните споразумения, подписани с четири водещи български банки, ще подкрепят устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките предприятия в страната, като същевременно ще допринесат за зелената трансформация на икономиката.

Гаранциите ще осигурят повече свобода при кредитиране за банките, което ще им позволи да предоставят повече финансиране на предприятията при благоприятни условия.

Пощенска банка, ПроКредит Банк България, УниКредит Булбанк и Обединена българска банка вече започнаха да отпускат заеми по гаранцията за конкурентоспособност и гаранцията за устойчивост, като всяка от тях е в размер на 75 млн. евро. Финансирането за малките и средните предприятия ще спомогне за подобряване на тяхната устойчивост и повишаване на тяхната продуктивност в условията на икономическа несигурност и ще подкрепи техните инвестиционни планове за проекти в областта на климата, енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Очакваме общият обем на заемите, обезпечени с тези гаранции, да надхвърли 1 млрд. евро през следващите две години.

Предвижда ли се участие на други банки и/или друго гаранционно споразумение в подкрепа на бизнеса?

Към момента не се предвижда включването на още банки в гаранционните споразумения в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Въпреки това Групата на ЕИБ работи в тясно сътрудничество с търговските банки в страната, като предоставя банкови гаранции и други финансови инструменти, за да могат те да отпускат заеми на предприятията в България и да подпомагат тяхната конкурентоспособност, модернизация и зелена и цифрова трансформация. Миналата година подписахме редица финансови споразумения с български банки, които ще осигурят ново кредитиране на стойност над 850 млн. евро. Например, по линия на споразумение за синтетична секюритизация с ПроКредит Банк България тази банка ще има възможност да предостави около 416 млн. евро за ново кредитиране на малки предприятия, като около 30% от тях ще бъдат предназначени за зелени проекти. На предприятията в България се осигурява и достъп до ново финансиране, възлизащо на 291 млн. евро по силата на споразумение за синтетична секюритизация с Алианц Банк България. С гаранционно споразумение с Обединена българска банка ще се улесни отпускането на около 150 млн. евро за инвестиционни заеми и заеми за оборотни средства на компании с до 3000 служители.

Какви инвестиции чрез Икономическия и инвестиционен план на ЕС понастоящем се планира да бъдат направени в Западните Балкани? Кои са пилотните проекти в региона, които се подкрепят от ЕИБ?

Планът, приет от Европейската комисия през 2020 г., предвижда 9 милиарда евро за водещи инвестиционни инициативи в подкрепа на екологичния и цифровия преход, изпълнението на реформите за присъединяване към Европейския съюз, както и регионалната интеграция и икономическия растеж. Досега ЕС е одобрил финансиране в размер на над 4 милиарда евро за 54 проекта, които се очаква да мобилизират близо 16 милиарда евро общи инвестиции.

Понастоящем ЕИБ финансира рехабилитацията на стратегически железопътни участъци в Сърбия, Северна Македония, Албания и Черна гора с над 1,5 милиарда евро, както и нови проекти за възобновяема енергия в Косово и Босна и Херцеговина, като същевременно предоставя подкрепа за модернизирането на секторите на образованието и здравеопазването.

Съвременните транспортни връзки в региона ще допринесат за увеличаване на капацитета и ефективността на пътническия и товарния транспорт с намалено време за пътуване, което е да се подобри икономическата интеграция и търговските потоци, да се създадат нови възможности за предприятията и хората, като същевременно се даде възможност за постепенно преминаване към по-чисти видове мобилност.

ЕИБ вече се наложи като водеща банка за финансиране на зеления преход. Бихте ли споделили как самите вие стимулирате кръговата икономика и опазването на околната среда във вашата институция?

Като Климатичната банка на Европа ние не само подкрепяме финансирането за борба с климатичните промени, адаптирането към тях, но също така го прилагаме в нашата институция, като наблюдаваме, докладваме и постоянно търсим решения за подобряване на собствените си екологични показатели. От 2007 г. измерваме и намаляваме емисиите на парникови газове, а през 2020 г., като част от Пътната карта на ЕИБ за климата, набелязахме цел за намаляване на нашия екологичен отпечатък.

За да я постигнем са необходими промени в начина по който работим. Цифровизацията представлява основен фактор в стремежа да намалим нашето въздействие върху околната среда. Цифровизацията на собствените ни дейности подпомага прехода към икономика с по-ниски нива на въглеродни емисии, с по-малко служебни пътувания и използване на хартия, а всички наши центрове за данни се захранват с възобновяема енергия. Работата от дома има и положително въздействие, тъй като ограничава въздействието на пътуването до работното място върху околната среда.

През последните 4 години бяха предприети няколко мерки за по-ефективно използване на енергията и водата и за намаляване на отпадъците. От 2022 г. намалихме температурата на отопление в нашите офиси, а през лятото работим на по-високи температури - всичко това оказва значително въздействие върху целите за намаляване на последиците от изменението на климата.

Тъй като сме банка, единственият начин да насърчим кръговия принцип в нашата институция е чрез стоките и услугите, които закупуваме. В този смисъл офис мебелите, които купуваме, са проектирани в съответствие с принципа на кръговата икономика като позволяват поправка, повторно използване и обновяване. Друг положителен пример е, че хартиените салфетки, използвани в нашите сгради в Люксембург, се възстановяват, рециклират и накрая се използват отново.


Не пропускайте най-голямата и значима конференция за Зелената сделка "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)", за да научите най-интересното за енергийната еволюция и бъдещето на енергийния сектор в региона на ЦИЕ, организирана от Dir.bg и 3Е-news. Конференцията ще се проведе от 26 до 28 юни, а от конферентните сцени в Sofia Event Center ще говорят представители на над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, ще проведат ключовия разговор за утрешния свят.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.