"Осъществяването на зеления преход е огромно предизвикателство за България. Ако в Австрия 75% от енергията е от възобновяеми източници, то у нас формира само 20%, докато над 40% от електроенергията в страната ни се осигурява именно от въглищата. България е сред държавите, за които трансформацията към нисковъглеродно производство ще е трудна. Така че наред с възможностите, които чертае пред нас Зеленият пакт, декарбонизацията поставя и редица проблеми пред българската индустрия. голям е рискът българските предприятия да загубят своята конкурентоспособност". Това каза инж. Радослав Михайлов, директор на "Топлофикация Враца". По думите му България е силно обвързана със световния и най-вече с европейския пазар.

"По тази причина и предвид спецификите на енергийните системи и географските особености, е важно да се гарантира, че преходът ще е плавен и справедлив.", допълни инж. Михайлов.

"Темата за зелената икономика и преминаването на въглищните централи към екологични горива е сред най-важните, стоящи пред нас като страна член на ЕС. За реализирането на целите на Европа за нисковъглеродна икономика, държавата трябва да имаме план как трансформацията на нашата енергетика да се случи на практика. Вече нямаме време за празни приказки лутане. Необходими са конкретни действия. Зеленият пакт създава нови възможности пред като страна и ние не трябва да ги пропускаме. Ако зеленият преход се направи по начин, който да гарантира запазването на работните места, българските енергетици няма да страхуват от него. Той може да е рестарт за цялата ни икономика", заяви инж. Михайлов. Според него трябва да се инвестира в нови технологии и диверсификация на горивата, за да запазят работещи българските топлоцентрали.

На въпрос какви реални възможности може да даде на България Европейската зелена сделка, инж. Михайлов посочи, че при осъществяването на плавен и справедлив енергиен преход националната ни икономика би могла да се радикално да се модернизира, което да доведе до по-бързо развитие на цялата ни страна.

"Предоставената европейска подкрепа за централите чрез безвъзмездни средства от фондовете ще подпомогне по-бързата трансформация и по-лесно ще бъдат преквалифицирани служителите. Финансовите ресурси от Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към икономическа трансформация на регионите и справяне със социалните последици на прехода, а сред допустимите дейности са инвестиции в малки и средни предприятия като например за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и за гарантиране и запазване на работната ръка. В това число внедряване на технологии и инфраструктури за достъпна чиста енергия, за намаляване на емисиите на парникови газове, енергийна ефективност и възобновяема енергия.", заяви инж. Михайлов.

Инж. Радослав Михайлов заяви, че "екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали в политиката на "Топлофикация Враца". Той разказа за конкретен техен проект, който помага на предприятието да постига по-добри екологични и икономически показатели и е от полза за целия град. "Още преди години ние инвестирахме в използването на биогорива в производството на енергия. Биомасата е органична суровина, достъпна в големи количества. Причислява се към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване. Биомасата за производство на енергия е наложена практика в европейските топлофикационни предприятия, защото не замърсява околната среда и за това се счита за източник на "зелена енергия". С този проект ние ще подобрим качеството на въздуха в града и ще успеем да задържим цената на топлинната енергия.", подчерта инж. Михайлов.