В София се намира една от най-модерните инсталации за биоотпадъци, ако не и единствената към момента у нас, която може да преработва биологичния отпадък- хранителни и зелени отпадъци. Затова Dir.bg и 3eNews решихa да видят на място инсталацията отвътре. Отбелеязваме, че инсталацията има две линии- за третиране на разделно събрани хранителни биоотпадъци и за третиране на разделно събрани зелени отпадъци. Есенният ден е изключително студен, но направихме обстойна разходка, за да видим процеса отблизо.

В линията за разделно събиране влиза поредният камион и стоварва отпадъци, но не работи на пълен капацитет и постоянно - няколко човека сортират и отделят постъпилите смесени отпадъци, които отиват за RDF. Това се случва не по поточна линия, а ръчно. През 3-4 часа или два пъти на ден се пуска машината, която да вкара хранителните отпадъци в огромния контейнер за преработка, коментира през 3eNews Виктор Атанасов, заместник-ръководител на Столичното предприятие за третиране на биологични отпадъци "Хан Богров". Той ни придружава при разходката и разказва за процеса на работа. Затова че не се използва пълния капацитет на площадката не само виждаме с очите си, но реално показват и цифрите.

На инсталацията за биологично третиране "Хан Богров" постъпват разделно събрани хранителни отпадъци от детски градини, училища, хотели, пазари, хранителни вериги, ресторанти, сладкарници, пазари, хранително-вкусовата промишленост и др. Инсталацията функционира от 2014 година и е с максимален капацитет от 20000 тона/год. До момента в нея са преработени над 68700 тона, което е поне двойно по-малко от възможностите й.

Подобреното разделно събиране и доставянето в инсталацията на органични отпадъци с минимално количество примеси и опаковки неимоверно би подобрило работата й, нейната ефективност и би намалило разходите по поддръжка на съоръженията, коментира Виктор Атанасов. С него коментирахме и възможността в инсталацията да пристигат и биологичните хранителни отпадъци от домакинствата. Това е сериозният неизползван капацитет, който би могъл да запълни работата на площадката и да я направи по-ефективна вместо в момента хиляди тонове биологични хранителни отпадъци да отиват на депото. Атанасов обаче изрази съмнение, че ще се получава качествен продукт и ще има качествено отделени хранителни отпадъци. Дори при заведения, хотели, базари, където хранителният също е основен отпадък това понякога е трудно. През последните месеци в инсталацията са постъпили 7% повече отпадъци, но качеството им е било 11%. По-ниското качество идва от по-голямото количество течности за разлика от плътния материал, необходимо за производството на биогаз.

Снимка: Рая Лечева

Хранителните отпадъци вместо за енергия отиват на депото

Вместо да са допълнителен ресурс хранителните отпадъци отиват на депата. Все пак в София част от хранителните отпадъци от бизнеса се преработват, но в страната и това не се случва. През последните години екологично сдружение "За Земята" нееднократно предлага поставянето на кафяви контейнери, в които да се изхвърля само биологичния отпадък. Така в сивите контейнери ще остава само смесеният отпадък, който не може да се рециклира.

Такъв проект за разделно събиране и на хранителните отпадъци се изпълнява в столичния квартал Надежда, където има 10 и се очаква да заработят още 15 т.н зелени острови - заключени контейнери за разделно събиране. Те се използват вече от над 600 домакинства, но се очаква да се включат още 900. Успехът на този проект е ясен, но категорични решения в посока насърчаване използването на кафяви контейнери за събиране и на хранителните отпадъци няма. Затова твърдим, че хиляди тонове отпадъци липсват и отиват на депо вместо да се преработват.

След като отпадъците преминат през предварително третиране, при което се раздробяват, смесват се с вода и се отделят примесите и опаковките, материалът се изпомпва към зоната за анаеробно третиране. След около до 40 дни с помощта на микроорганизми се образува биогаз, който се отделя отгоре на контейнера за съхранение, а отдолу остава течността, за да продължи по пътя си като минава през процеси на хигиенизация чрез пастьоризация или убиване на всички бактерии или болестотворни процеси, които биха могли да се развият. Това се случва с помощта на два резервоара, което спомага за по-добра енергийна ефективност на процесите. Интересното е, че за отделните процеси не се използва свежа вода, а течността от отпадъците, постъпила при преработката, но максимално изчистена. Тази течност даже е в повече и отива към пречиствателната станция за отпадни води за пречистване.

Снимка: Рая Лечева

Образуваният биогаз се оползотворява чрез когенерация.

Произведената електроенергия се подава към електропреносната мрежа, а получената топлоенергия се използва за подгряване на технологичните процеси и на административно-битовите помещения в инсталацията.

Прозведената електроенергия и сега е 60% повече от използваната

Произведената електроенергия е с над 60% повече от използваната електроенергия в инсталацията. За покриване на част от използваната електроенергия на площадката е започнала процедура по инсталиране на фотоволтаици върху сградите на територията на площадката, каза Атанасов.

По много интересен начин работи линията за третиране на разделно събрани зелени отпадъци. На линията за третиране в инсталацията за битови отпадъци "Хан Богров" постъпват зелени отпадъци, генерирани от поддръжката на зелените площи в Столична община и включват трева, клони, шума, храсти и др. Максималният й капацитет е 24000 тона/годишно и е предвидена да третира отпадъци само от Столична община. Най-голямо натоварване се забелязва в периодите когато се извършва косене на трева и събиране на падналата есенна шума, каза Виктор Атанасов.

Снимка: Рая Лечева

Все може да си вземе до 10 кг компост за градината, бизнесът вече купува на търгове

След постъпване на площадката, зелените отпадъци минат през процес на предварително третиране, изразяващ се в раздробяване на материала до постигане на подходяща структура. След това стартира процес на интензивно компостиране при контролирани условия в компостни тунели, което продължава около две седмици. Следващия етап е зреене на компоста за малко повече от два месеца в компостни редове. Реално може да се различи процес на зреене чрез отделяне на топъл въздух отгоре и се създава куминен ефект. Микроорганизмите започват да работят като просмукват студения въздух отдолу и отделят топлия отгоре, а специален багер обръщач разрохква пръстта и я овлажнява, а тя става все по-фина. За финал се отделят различните фракции готов продукт. Компостът може да се използва в селското стопанство, в частното градинарство и др.

Ако физически или юридически лица генерират зелени отпадъци могат или да ги извозят до инсталацията, където ще заплатят такса за третирането им, или да се свържат с районната си администрация, за да разберат начините за събиране в техния район, каза Атанасов.

Така в момента виждаме 10 000 тона едра пръст от 10 до 40 милиметра и 6 000 тона фина до 10 милиметра.

Гражданите могат да си вземат до 10 кг компост безплатно ако представят бележка за платен данък на имот за последните две години. Последните промени за бизнеса са свързани с това, че вече не се продава за 6 лв. на тон без ДДС. Това е било изключително изгодно заради задължението инсталацията да не генерира печалба първите пет години от изпълнението на проекта по програма "Околна среда." Днес вече след промени в наредба цялото количество компост минава на търг.

Снимка: Рая Лечева