В затишие пред буря ли сме за смяната и по върховете на БНБ

Управителят на централната банка и двама от подуправителите са с изтекли мандати. Може да се очаква, че скоро въпросът за избора на техни наследници скоро ще бъде поставен на дневен ред

Обратно в новината

Коментари - В затишие пред буря ли сме за смяната и по върховете на БНБ | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ Раздел I Устройство Член 1 (1) Конституционният Форум се състои от 12 щатни медиатори, избрани от Учредителното Народно Събрание съобразно с условията в закон. (2) Конституционният Форум може да бъде подпомаган в своята дейност от 12 нещатни помощник-медиатори избрани при равен брой от общите събрания на медиаторите от Върховния Касационен Трибунал и от Върховния Правогарантиращ Трибунал. (3) Медиаторите в Конституционния Форум имат пълномощия за един мандат от 12 години. Те не могат да бъдат избирани повторно. (4) Конституционният Форум заседава в пълен състав, когато действа като коректив на законодателната дейност и в непълен състав както следва: 1.- Електоралният му състав включва пет медиатори подпомагани от седем помощник-медиатори от ВКТ или от ВПТ. 2.- Дисциплинарният му състав включва седем медиатори подпомагани от пет помощник – медиатори от ВКТ или от ВПТ. (5) Електоралният му състав заседава в случаите на оспорване на избора за Учредителното Народно Събрание , за народен представител, за Президент или за Вицепрезидент. (6) Дисциплинарният му състав заседава в случаите на престъпления или дисциплинарни провинения на медиатори, обвинители и следователи от всички правораздавателни форуми. (7) За медиатор в Конституционния Форум може да бъде избран всеки, завършил специалност «Право», притежаващ високи професионални и нравствени качества при минимален трудов, осигурителен и юридически стаж от петнадесет години. (8) Медиаторите от Конституционния Форум избират един измежду тях в качеството на Председател с тайно гласуване за срок от шест години. (9) Положението на член на Конституционния Форум е несъвместимо с представителни пълномощия, със заемане на републиканска или обществена длъжност, с членство в политическа организация или в синдикат, както и с упражняването на свободна, стопанска или друга платена професионална дейност. (10) Членовете на Конституционния Форум се ползват с имунитета на народен представител. В случаите на извършено престъпление, провинилия се медиатор отговаря наказателно пред ВКТ, заседаващ в 12-членен състав, като обвинението се поддържа от Главния Обвинител. Член 2 (1) Мандатът на медиатор в Конституционния Форум прекратяваме при: 1. - изтичане на мандата му; 2. - подаване на оставка пред Конституционния Форум; 3. - влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление; 4. - фактическа невъзможност да изпълнява пълномощията си повече от една година; 5. - несъвместимост с длъжности или с дейности; 6. - смърт. (2) Конституционният Форум има правото при тайно гласуване и мнозинство две трети от всички медиатори да снема имунитет или да установява фактическата невъзможност на медиатор или помощник-медиатор да изпълнява пълномощията си. (3) В едномесечен срок от прекратяването на мандата на медиатор от Конституционния Форум, неговото място се заема от друг медиатор, избран от заседаващия състав на Учредителното Народно Събрание . Раздел II Обхват на пълномощията Член 1 (1) Конституционният Форум разполага легално с пълномощията да: 1.- дава задължителни за прилагане тълкувания на Конституцията и на законите след мотивирано Искане; 2.– се произнася по искане за установяване на противоконституционност на законите или на другите актове на Учредителното Народно Събрание или на неговите експертни състави, както и на актовете на Президента или на Вицепрезидента; 3.- решава спорове за компетентност между Учредителното Народно Събрание и Републиканския Съвет; между Републиканския Съвет и Президента или Вицепрезидента; както и спорове между органите на местното самоуправление и всичките републикански органи; 4. – се произнася относно съответствието с Конституцията на подлежащите за сключване от Република България международни договори преди ратификацията им, а така също и когато ратификационен закон противоречи на общопризнатите норми на международното право. 5. – се произнася по спорове за конституционността на политическите организации, а така също при спорове, породени от отказ на регистрация на неправителствена организация поради неконституционност; 6. – се произнася по поддържано от Главния Обвинител обвинение срещу Президента или Вицепрезидента. 7.- приема и привежда в изпълнение всяка подадена от народен представител оставка. 8.- определя с Решение кои норми или понятия са неадеватни на народната воля в който и да било законодателен акт или акт на Републиканския Съвет. (2) Отнемане или добавяне със закон на пълномощия за Конституционния Форум не се допуска, освен с Решение на Учредителното Народно Събрание в случаите на крайна необходимост или извънредно положение. Член 2 (1) Конституционният Форум образува чрез разпореждане конституционно дело по Искане за произнасяне, депозирано в писмен вид въз основа на инициатива на експертен състав на Учредителното Народно Събрание , от Президента, от Републиканския Съвет, от Върховния Касационен Трибунал, от Върховния Правогарантиращ Трибунал, от Главния обвинител и от Омбудсмана. (2) Спорове за компетентност могат да се бъдат повдигани от муниципалните конгреси във връзка с правата или задълженията им по закон. (3) Когато установи несъответствие или противоречие между закон и Конституцията, Върховният Касационен Трибунал или Върховният Правогарантиращ Трибунал спира процедурата по конкретното дело и внася Искане в Конституционния Форум. (4) Омбудсманът може да сезира Конституционния Форум с Искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права или свободи на поданиците или на неправителствените организации. Член 3 (1) Конституционният Форум в качеството си на законодателен коректив приема решения с обикновеното мнозинство на всички негови медиатори в срок до шест месеца от постъпване на някакво Искане. (2) Председателят на Конституционния Форум разпорежда обнародване в «Републикански Вестник» на всяко Решение не по-късно от два дни след гласуването. (3) Обнародваното Решение влиза в сила веднага, след което акта, обявен за противоконституционен, не може да бъде повече прилаган. (4) Част от закон, която не е обявена за противоконституционна, запазва действието си. (5) Конституционният Форум може сам да се сезира в случаите на необходимост от защита на обществени интереси. (6) Конституционният Форум приема решенията си мотивирано, като особените становища на гласувалите се публикуват в неговото специално печатно или електронно издание. (7) Конституционният Форум е длъжен да уеднаквява своята практика чрез обзорна мотивировка от конкретни свои решения, без да допуска противоречия; може сам да отмени свое Решение, ако счете, че то е загубило значение или че е била допусната медиаторна грешка. (8) Решенията на Конституционния Форум се обнародват в електронен вариант чрез информационна програма и не могат да бъдат преотстъпвани за публикуване другаде. Член 4 Българската Народна Банка е специфичен цивилен правосубект на Конституционния Форум за разумно разпределение и преразпределение на паричните ресурси имаща своя структура и персонал без обособен печат. Член 5 (1) Организацията и реда в дейността на Конституционния Форум уреждаме със закон. (2) Конституционният Форум притежава собствен печат с който подпечатва Решенията си. (3) Решенията се прокламират в името на Мира и на Справедливостта. Раздел IV Член 1 (1) Преучредяваме Българска Народна Банка като контролен орган към Конституционния Форум отговорен за справедливото разпределение и преразпределение на материалните и на паричните ресурси върху нашата територия със значението на национален трезор (2) Всеки неин акт издаваме в името на народа и го подпечатваме с мокрия печат на Конституционния Форум. (3) Всички актове публикуваме в различни броеве на Републикански Вестник в подраздел към раздела на Конституционния Форум. Член 2 (1) Българска Народна Банка упълномощаваме с права да: 1.- Въвежда в оборот единната и базисна банкнота евролев в различни купюри; 2.- Въвежда в оборот единната и базисна монета евролев и нейните дробни; 3.- Да емитира при необходимост допълнително нови банкноти или монети; 4.- Въвежда валутен курс на евролева спрямо чуждестранни банкноти чийто размер и пропорции определяме валидни за всеки месец от текущата година; 5.- Отказва обмяна на чуждестранна валута идваща от офшорни сметки; 6.- Запорира разкрити сметки на наши или чужди физически или юридически правосубекти при съмнения за непрозрачност на придобиването, както и такива реализирани от продажба на наркотици или придобити неморално. (2) Избираме персонала работещ в Българска Народна Банка из средата на всички наши поданици с висше образование по хуманитарни дисциплини така: 1.- Президент за когото са гласували минимум ¾ от всички народни представители; 2.- Двама заместника за които са гласували минимум ¾ от състава на Народното Събрание „ Производство и Финанси“; 3.- Трима заместника за които са гласували ¾ от състава на Народното Събрание „Вътрешен ред и Сигурност“; 4.- В условията на битово извънредно положение шестима медиатори от Конституционния Форум задължително поемат правата на заместниците на банковия Президент; 5.- В условията на обявено извънредно военно положение или при агресия от чужда страна Конституционният Форум по наше пълномощие поема цялото управление на банката и на нейните филиали по места; 6.- Всички актове издадени при извънредност оповестяваме незабавно по медиите; 7.- Само в горните случаи допускаме оповестяване на курса на евролева всеки ден в 03 часа местно време; Член 3 (1) Българска Народна Банка не носи отговорност за задълженията на религиозните общности (2) В качеството си на цивилен правосубект не е ангажирана пряко с никакъв международен договор, с изключение по вътрешните договори с физически или юридически лица. (3) Българска Народна банка има правото да откаже разпореждане на парични ресурси от международни задължения. (4) Тя има правото да се разпорежда с паричните ресурси отразени в републиканския бюджет за които дава отчет пред Народното Събрание не по-късно от 24 Декември на текущата година. (5) Разпореждането с новия бюджет започва от 07 Януари нататък периодично за всяка година. (6) Седалището на Българската Народна банка следва това на Конституционния Форум. (7) Структурата на банката на централно и местно ниво определяме чрез допълващ закона за Българска Народна Банка приет от състава „Производство и Финанси“ Раздел III Юридическа сила на Решенията Член 1 (1)Решенията на Конституционния Форум имат висша юридическа сила, задължителна за всички републикански органи, институции, агенции, политически и неправителствени организации, поданици и стопански правосубекти. Член 2 Неговите Решения имат действие за напред. Никой не може да се позовава на ретроактивното им действие. Член 3 Изключение от горното правило се допуска само при избори. Раздел IV Неотложни решения Член 1 (1) Конституционният Форум разполага с допълнителни права да определя конкретни задължения за поданиците при обявено от Президента бедствено, военно или извънредно положение (2) Задълженията подлежат на незабавно изпълнение веднага след оповестяването им по медиите. Член 2 В случаите на продължаваща повече от пет дни агресия срещу територията и народа, Конституционният Форум има следните правомощия да: 1.- изпълнява правомощията на Учредителното Народно Събрание до отпадане на основанията за това; 2.- разреши използването на всякаква военна сила, включително и ядрена за възпиране на агресорите; 3.- издава разпореждания или заповеди със силата на закон 4.- подвежда под отговорност подстрекатели, групировки и други, допринесли за състоянието на агресия, независимо от поданството или седалището им. Член 3 Резиденция «Арбанаси» е постоянното седалище на Конституционния Форум.

Един сериозен теч от бюджета Нека замолим математика да ни помогне малко в анализите на течовете от бюджета. Приемаме условно, че работните дни в месеца да 22. А това прави общо 176 часа работа за един месец Пак условно приемаме, че заплатата на един народен представител е 5000 лева на месец без разните там премии. Получава се числото 28,4 лева индикиращо , че това е норматив за заплата за работа от един час. Почти 30 лева. А сега нека си припомним че работят в дните сряда и четвъртък или общо 8 X 8 – 64 часа работа на седмица АКО е при пълен работен ден от 8 часа. Условно за месец дневната дажба от бюджета възлиза на 5000 /64= 78,25 лева на виртуален час . Следователно тенденцията заплатата да се повишава не може да се счита а разумна политика, при положение работа ей тъй от кумова срама 64 часа в полза на … чл.5 от КРБ?!

13772 е максимално допустимата заплата на Радев по този норматив

Да попитам мозъците в БНБ кога ще започнат да се борят с инфлацията вдигайки основните лихви както повечето страни по света. Не е ли ценовата стабилност първият им приоритет?!

В това БНБ половината персонал са негодни, стари и мързеливи. Като картинка от 1980 година. Пълно е с деца на комунисти, банкери, дансаджии, ДС агенти. Наместили са ги на хранилка и то като началници. Освен това има прости секретарки, които са станали началници!!! И това ни е НАЦИОНАЛНАТА банка.

Когато остареят проституките в публичния дом, както и въртиш креватите, все тази ...

Oфффф, пак се разля една високо професионална дискусия от видни капацитети на тема БНБ... Алоооо, това да не ви е обсъждане на футболен мач по вестникарски публикации, спрете се ,бе! Ние сме най-умни,най-знаещи,най-можещи и сигурно затова сме жалки в очите на останалия свят.

И ти с КАКВО точно допринесе да с вдигне интелектуалното ниво на дискусията?! Изсра се отгоре, дори не се избърса и си обу гащите. ЕВАЛА!

време е Калин Христов да го махнат, прекалено дълго се задържа и смята бнб за бащиния. Радев е беззъб, а рускинята Нина Стоянова е безмозъчна, с единствена функция да служи на шиши и да прикрива зулумите с ктб. Просто сменете всички!

За да си добър банкер, задължително трябва да си слугувал в МВФ....

Ръководството та БНБ да отговори защо е допуснало престъпленията в банките и не е уведомило полицията, прокуратурата и службите, финансовото разузнаване! Някой от тия е за затвора, и явно не е само един!

Обратното е. Банките уведомяват БНБ, а те после службите.

Хора, спомнете си, Любомир Каримански беше Прокурист на РОСЕКСИМБАНК на Емил Кюлев https://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/roseksimbank-se-sdobi-s-oshte-dvama-prokuristi За къде го спрягат тоя ?

Карамански е слугинаж /Прокси/ на Прокопа - новия капо ди тути капи-комунистическо синче!

В БНБ - ръководството има хора, които не са за там, не си вършат работата и прикриват престъпници и престъпления! А в предните ръководства битуваха откровени престъпници! Като Иван Искров, или онзи капут - бившият ректор на УНСС и мръсник от ДС Стати Статев, за когото Мутрата разказа как откраднал милиони за да си построи хотел в Гърция’ И боклуците Гешев и Цацаров прикриха и това престъпление. Тези от БНБ да обяснят как бандити теглят десетки милиони КЕШ от банки, за да ги откраднат или за подкупи и на ушите ли си спят и са корумпирани и зависими, или да!

много лешпери на държавна служба са на хранилка вземат космически залати и нищо не правят

Димитър Радев е доказанно некадърен, но безгръбначието му го прави удобен кандидат. По времето на Радев, Черепа успяваше безпрепятствено на тегли милиони на каса; пак по негово време са теглени милионите от Хемус и други знайни и незнайни тегления. Банките са задължени да докладват такива тегления на БНБ - ако са ги докладвали, защо Митето Радев не е реагирал; ако не са ги докладвали, защо тези банки не са понесли жестоки санкции (дори отнемане на лиценза). Митето Радев пое БНБ покрай краха на КТБ и БНБ (като банков регулатор) не направи НИЩО за да бъде КТБ ликвидирана по начин, който да запази активите ѝ в максимален обем. Чичо Митко Радев си кара пенсията в БНБ - това да върши работа е последното нещо, което го интересува.

Много има за смяна. Крайно време е т.нар. партии на промяната да се заемат и с КФН. Има просто очевадни неща, на които никой не обръща внимание. Ръководството на КФН е пълен потрес, но продължава да прибира 5 цифрени заплати. Вдигна се шум покрай "девойката" на Влади дето я преместиха от хазарта в КФН и сега нищо. Друг ярък пример с ръководстото на КФН е с бившия депутат от ГЕРБ дето ръководи пенсионното в КФН. Само й вижте CV-то, то е пълен смех. Може само да предполагаме, под тях в йерархията в регулаторите за какво става въпрос. До кога ще бъдат назначавани хора без експертиза на ключови постове в държавата? Дано това да се промени.

Преди да хейтвате, моля направете справка със сайта на парламента и с бг новинарски сайтове.

Тези длъжности трябва да се изпълняват срещу минималната работна заплата, понеже по важното е престижът, който носят и поради който може след това да си намерят добре платена работа в частна фирма.

директен път към зависимост от олигархията и мафията, Щото това дето не ти дават законно, а смяташ че си заслужил, ще го получиш под масата.

Първо трябва да махнат онова дребно лицемерно и злобно същество Калин Христов!

Пак некой ще бяга с банка на гръб през граница

Време е да поживеете на една Пенсия ! Омръзнахте на хората , Гробарски Мекерета ! Нищо не направихте за КТБ !

Омръзна на хората да четат прости изказвания на елементарни хора!

Чегърк, чегърк, чегърк...

Сега, ако сменят и шефа на БНБ, нищо не ги спира да бутнат и борда след това. Майтап, майтап, ама отиваме към '97 отново. Не е ИСТИНА просто докъде ни докараха хората, които гласуват със задника си...

Гошко (нерегистриран), 9млрд лв изхарчени за 9 дена. Смятай ги за година. Чегърк, чегърк, чегърк...

безплатен съвет: когато комунделите превземат властта си изтегляй паричките от банките и ги обръщай във валута, ама не рубъли!

А Калин Христов? Кога приключва мандата му на този костовист

Тия новите да не са решили да ни връзват към рублата? То верно, много от тях получават рубли от пасольството, ама чак пък толкова да са изперкали?

ще настъпи когато се изсера на включен вентилатор и Радев застане пред него.

Щом започнат мисирките с "информирането" на стадото за нещо, значи така им е заповядано. Явно ще има разместване на пионките в БНБ. Чудя се само дали няма да докарат Сталинка?

Калинки малко, та бръмбър да ти докарат.

Важното е подаръчните пликчета от митниците да не спират

Еврото, другата болка на херовимите. Значи ще назначат ликвидационен съвет.