Банковият депозит е най-предпочитаният и използван спестовен продукт в България. По данни на БНБ към края на март т.г. депозитите на домакинствата у нас възлизат на 73 млрд. лева. Това отразява покачване от над 16% на съхраняваните по депозитни сметки средства спрямо 2021 г., въпреки периода на нулеви лихви в Европа и у нас.

Най-голям към момента е броят на депозитите до 1000 лв., а най-голям обем средства е концентриран в сметки от 50 до 100 хил. лева. Любопитно е как се движат тези обеми през годините. С високата инфлация и липсата на атрактивни доходности най-малките депозити, тези до 10 хил. лева, са отбелязали спадове спрямо нивата си от 2021 г. В същото време по-големите депозити запазват тенденция нагоре, както по количество, така и по акумулирани суми.

Необходимостта от успокояване на нивата на инфлацията накара ЕЦБ да предприеме политики в обратна посока - към увеличаване на лихвените нива. Това все още няма своето силно отражение върху лихвите по депозити, предлагани от търговските банки в България, и на пазара продължаваме да виждаме преобладаващо близки до нула предложения.

На този фон силно се открояват първите завръщащи се атрактивни доходности, които вероятно ще обърнат тенденциите и при малките вложители, превръщайки добре познатият и предпочитан спестовен продукт отново интересен за тях. За големите депозитори пък завръщащите се банкови лихви са чакано убежище и добра възможност за диверсификация с оглед на притеснението относно инвестиционните алтернативи. Повишените икономически и геополитически рискове, влияещи върху пазарите на финансови инструменти, и опасенията за нов балон на имотния пазар вероятно ще насочат нов поток от средства именно към банковите депозити с добри доходности.

Едно от интересните предложения от търговските банки у нас е онлайн депозитът на Инвестбанк, който предлага до 2.5% годишна лихва.

Продуктът на Инвестбанк е структуриран да отговори на различните цели и времеви хоризонт на своите клиенти, като предлага гъвкаво управление на срока с избор от 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30 или 36 месеца. Това го прави удобен инструмент за натрупване и съхранение на спестявания за краткосрочни или средносрочни цели на семейството, за авариен фонд или за конкретни бъдещи разходи или инвестиции. Колкото по-дълъг е периодът на депозита, толкова по-висока годишна лихва предлага - 1.25% годишно при срок от 1 година, достигайки до 2.5% годишно при срок от 3 години. За сравнение, лихвената статистика на БНБ към края на май 2023 г. посочва, че средната годишна лихва по новопривлечените депозити в лева за влогове на домакинствата до 1 година е едва 0.63%.

Минималната сума за откриване на депозит в Инвестбанк е 1000 лева или 500 евро, като към сметката всеки месец могат да бъдат добавяни допълнителни средства, които да се олихвяват. Депозитът може да бъде открит в лева или евро, като целият процес на кандидатстване и одобрение е изцяло онлайн.

Депозитът на Инвестбанк няма такси за откриване, внасяне или поддръжка на сметката. Няма такса и за теглене на сума, като при падеж клиентът получава главницата и лихвата за периода на държане. При предсрочно прекратяване на депозита няма наказателни такси или разходи по трансфера, а средствата се олихвяват с процентите, приложими по разплащателни сметки.

Банковите депозити традиционно са предпочитани от хора, които не желаят да поемат рискове за своите спестявания, а приоритет за тях са спокойствието и сигурността. Съгласно българското законодателство депозитите на домакинствата до 100 000 евро са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки. Освен това депозитът е познат и лесен за разбиране от домакинствата, удобен е заради своята простота, а липсата на наказателни такси го прави ликвиден инструмент при спешни нужди или изненадващи инвестиционни възможности.

Освен онлайн депозитът, струва си да се спомене и предложението на банката по Депозит Старт, който предлага нарастваща лихва с ежемесечно изплащане. Колкото по-дълго съхраняваме средства по нашата депозитна сметка, толкова по-висока лихва получаваме, достигайки 2.2% на годишна база за 12-ия месец. По този инструмент могат да бъдат довнасяни средства, а при прекратяване и изтегляне на сумата дори преди да е приключил периодът от 1 година, лихвата се запазва. Това е гъвкава опция за семейства, които нямат достатъчно ясен план за спестяванията си, да се обвързват с дълги срокове на заключване, но в същото време искат да получават доходност от съхранението на парите си.

Какво се случва при депозитите за юридически лица?

При фирмите лихвените нива през последните години срещнаха доста по-екстремни спадове, включително периоди на отрицателни лихви - т.е. компаниите трябваше да плащат за съхранението на парите си. Това доведе до трудни решения пред компаниите как да управляват своите свободни ресурси.

С повишаването на лихвите в икономиката и при тях се наблюдава промяна, макар и далеч от стойностите за физически лица. В портфолиото на Инвестбанк за фирмени депозити предложението е за 0.80% годишна лихва при матуритет от 12 месеца, като депозитът може да бъде открит в лева или в евро.

Банката предлага и няколко пакетни програми за юридически лица, структурирани да посрещнат нуждите на различни по размер и дейност организации в тяхното ежедневното банкиране и операции.


Материалът е предоставен от ibank.