Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) определи като системно значими институции осем банки и определи ниво на капиталов буфер за тях.

Буферът за друга системно значима институция е мярка, която има превантивен характер и е насочена към банките със системна значимост. Целта му е е да укрепи капацитета на тези финансови институции за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло. Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби, отбелязват от Централната банка.

Ето за кои банки става въпрос:

Източник: БНБ
 

Сред сисмтемно значимите банки попадат петте финансови институции от Първа група и три от Втора.

Важно е да отбележим, че групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

 

Източник: БНБ