Парламентът прие на второ четене ключови промени в Закона за кредитните институции. С тях се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 за изменение на Директивата за капиталовите изисквания по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала. 

По-конкретно се регламентират:

  • възможността за осъществяване на директен надзор спрямо финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност;
  • улесняване на надзора спрямо групи от трети държави;
  • подобряване на управлението на лихвения риск в банковите портфейли;
  • поддържане от БНБ на систематизирана информация за дейността на клоновете на банки от трети държави в България и подобряване на извършвания пруденциален надзор над тях;
  • прилагането на единен подход при налагане от БНБ на допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и осигуряването на възможност БНБ да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации.

Допълнително капиталово изискване на банка

Определят се условията, при които то се налага, и изрично се посочва, че то се основава на специфичните рискове и специфичното състояние на конкретна банка. Изрично е посочено, че допълнителното капиталово изискване се налага въз основа на надзорния преглед и оценка, в рамките на който БНБ оценява всички рискове, свързани с банката, включително рисковете, идентифицирани при стрес тестове. Банката трябва да изпълни допълнителното капиталово изискване с регулаторен капитал от най-добро качество - основно с капитал от първи ред, като три четвърти от него следва да се състои от базов собствен капитал от първи ред. Българската народна банка може да изиска покритие на допълнителното капиталово изискване с по-голям дял, отчитайки специфичните обстоятелства, свързани с дадена банка.

Урежда се възможност БНБ да издаде препоръка за допълнителен собствен капитал на банка, който тя трябва да поддържа като превишение над минималните капиталови изисквания, допълнителното капиталово изискване и капиталовите буфери, които банката следва да формира. Препоръката за допълнителен собствен капитал се издава в резултат на извършения от БНБ преглед на нивото на вътрешния капитал, който всяка банка е длъжна да поддържа, за да покрие всички рискове, на които е изложена, и да гарантира, че собственият ѝ капитал може да поеме неочаквани загуби в резултат на стресови сценарии. Ако банката не успява да поддържа адекватно ниво на капитала в съответствие с издадената от БНБ препоръка, БНБ ще може да задължи банката да поддържа по-висок размер на капитала, като наложи допълнително капиталово изискване вместо препоръка.

Едно от основните предложения е въвеждането на изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и на финансов холдинг със смесена дейност, на предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник). Одобрението се издава от БНБ, когато Централната банка е консолидиращ надзорен орган на групата.

Уредени са правомощия на БНБ за налагане на наказания и прилагане на специфични надзорни мерки спрямо финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност.