Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри сделката по придобиване от Българската банка за развитие (ББР) на 18.35% от акциите в капитала на Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Решението на КЗК е от 23 юли 2020 г., като с него се постановява, че сделката "не представлява концентрация".

Инициатор на производството по Закона за защита на конкуренцията в КЗК с предмет "Контрол върху концентрациите между предприятия" е ББР, като то е образувано на 10 юли 2020 г.

ПИБ успешно увеличи капитала си, като на 2 юли инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Новите акционери на банката са Българска банка за развитие (ББР) с 18.35% и Valea Foundation със 7.87%.

С увеличението на капитала на банката бе изпълнено и последното условие за влизане на България във Валутния механизъм ERM II, т.нар. чакалня за еврозоната. ПИБ, като публично дружество, пусна емисия акции на борсата.