Изтичат последните дни, в които хората и фирмите могат да поискат отсрочване на плащанията по банковите си кредити. Крайният срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества е 23 март 2021-а. Засега няма информация дали този срок ще бъде удължен отново. Припомняме, че това е второто удължаване, след като през юли срокът беше променен и тогава клиентите на банките получиха още 90 дни (до края на септември 2020 г.).

Максималният срок за отсрочване на кредити е 9 месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване. 

Досега от мярката са се възползвали множество засегнати от пандемията домакинства и фирми. Според последните данни в бюлетина на Асоциацията на банките към 31 декември 2020 г. са подадени общо 108 211 искания за задължения с брутна балансова стойност 8,76 млрд. лева. От тях са одобрени 89 478 броя за 8,074 млрд. лева. Предприятията са подали 13 506 искания за отсрочване на обща стойност 6,819 млрд. лв., като от тях са одобрени 12 354 искания за 6,365 млрд. лева. От домакинствата са подадени 94 705 броя искания за 1,94 млрд. лв., от които са одобрени 77 124 броя на стойност 1,709 млрд. лева. Спрямо април 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се повишава с 52 267 броя, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, по смисъла на Насоките на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), нараства с 4,65 млрд. лева. В данните БНБ отчита и доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума, и на онези, за които гратисният период по мораториума е изтекъл.

По-малко необслужвани кредити

Към края на 2020 г. необслужваните кредити, като дял и като абсолютна стойност, продължават да намаляват, спрямо 2019 година. Към 31 декември 2020г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,322 млрд. лв. от 3,935 млрд. лева. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 4,78% от 5,94%, колкото бе в края на 2019 г., според изчисления на базата на данни от управление "Банков надзор" на БНБ. При нефинансовите предприятия делът на необслужваните кредити се понижава до 5,29%, в сравнение с 6,8% година по-рано. При потребителските кредити нивото спада до 6,12% от 6,31%. Делът на необслужваните жилищните кредити е 2,95%, спрямо 3,98% преди 12 месеца. Към края на декември 2020 г. необслужваните фирмени кредити намаляват до 2,012 млрд. лв. от 2,488 млрд. лв. година по-рано. Необслужваните потребителски кредити се повишават минимално до 788,6 млн. лв. от 784,4 млн. лв. в края на 2019г., а необслужваните жилищни кредити отбелязват понижение до 405,6 млн. лв. от 496,9 млн. лв. в края на 2019 година.