Управителят на Българската народна банка Димитър Радев е внесъл в Народното събрание, одобреният от УС на БНБ бюджет на Централната банка за 2022 г., съобщиха от БНБ. Той се състои от два раздела - разходи за издръжка и инвестиционна програма.

Разходите за издръжка за 2022 г. са определени на 136 012 хил. лв. и в сравнение с бюджета за 2021 г. размерът им е увеличен с 3,2 на сто. В сравнение с бюджета за 2021 г. е предвидено намаление с 18,1 на сто на разходите за издръжка на паричното обращение, при което планираното количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти с цел гарантиране чистотата и качеството на наличнопаричното обращение, както и поддържането на необходимия запас от банкноти и разменни монети.

Инвестиционната програма за 2022 г. възлиза на 29 246 хил. лв., което представлява увеличение с 1,2 на сто спрямо бюджета за 2021 г.

Месечните възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на УС на БНБ остават без изменение. Те са - 20 313 лв. за управителя, по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове на управителния съвет на БНБ. За групите "ръководен персонал", "специалисти" и "поддържащ персонал" постигнатите общи средни месечни възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките. Поради това не се предвиждат допълнителни средства в бюджета за увеличение на заплатите на служителите.

В бюджета за 2022 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2022 г. да станат, както следва: за група "ръководен персонал" - 7262 лв.; за група "специалисти" - 3346 лв.; за група "поддържащ персонал" - 1862 лв.