Европейската сметна палата представи доклад, според който Европейската служба по застраховане и професионално пенсионно осигуряване е изправена пред значителни предизвикателства, съобщи пресслужбата на ЕСП. Палатата препоръчва извършването на по-строг надзор на трансграничната застрахователна дейност.

Европейската служба по застраховане осигурява надзор на пенсионния и застрахователния сектор в ЕС. За да бъде постигнато еднакво равнище на защита за преносителите на застрахователни полици и на данъкоплатците, надзорът се извършва съвместно с националните власти.

Палатата е оценила работата по сближаването между националните застрахователни надзорни системи в ЕС от 2015 до 2017 година. Установено е, че Европейската служба по застраховане е открила значителни недостатъци в качеството и изпълнението на надзорните дейности. Службата не е последователна при проследяването на изпълнението на издадените препоръки, се посочва в заключенията.

При осъществения надзор на трансграничната застрахователна дейност са открити постоянни слабости. Действащите законодателство не осигурява еднакво равнище на надзор, прозрачност и защита за всички потребители. Открити са значителни разлики в това доколко строго националните власти упражняват надзор върху вътрешните правила на застрахователните дружества за изчисляване на техния риск.

Според палатата изпитанията за устойчивост на европейския застрахователен пазар от 2016 г. са довели до твърде общи препоръки.

Докладът откроява проблеми при управлението на Европейската служба по застраховане заради зависимостта й от националните власти, които осъществяват застрахователен надзор. Националните власти имат решаваща роля в ръководството на службата, което би могло да навреди на нейната независимост. Заради сложността на задачите, броят на служителите по надзора изглежда твърде ограничен, се посочва в доклада.

Палатата препоръчва службата да се насочи повече към своите средства за надзор; да обърне внимание на отстраняването на постоянните слабости в надзора на трансграничните дружества, както и да предприеме действия по отношение на ограниченията за достъп до информация, засягащи надзора на вътрешните правила на застрахователите; да подобри изпитанията за устойчивост, да повиши прозрачността на използваната методология, да отправя по-уместни препоръки и да насърчава предоставянето на общодостъпност на резултатите; да увеличи броя на служителите по надзора.