Европейската комисия представи стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса. Стратегията има за цел да гарантира, че домакинствата и предприятията в ЕС продължават да имат достъп до финансирането, от което се нуждаят по време на кризата.

Очаква се, че в резултат на коронавируса необслужваните кредити в ЕС да нараснат, въпреки че все още не е ясно кога и в какъв размер ще се случи това. При евентуално по-бавно възстановяване на европейската икономика от кризата, качеството на активите на банките, а оттам и възможностите им да отпускат заеми биха могли да се влошат.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви:

Миналото ни учи, че е най-добре да вземем отрано решителни мерки срещу необслужваните кредити, особено ако искаме банките да продължат да подкрепят предприятията и домакинствата. Затова сега предприемаме превантивни и координирани действия. Днешната стратегия ще допринесе за бързото и устойчиво възстановяване на Европа, като помогне на банките да отпишат тези кредити от счетоводните си баланси и да продължат да финансират икономиката.

Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, заяви:

Много предприятия и домакинства изпитват сериозни финансови затруднения поради пандемията. Основен приоритет на Комисията е да гарантира, че европейските граждани и предприятия продължават да получават подкрепа от банките. Днес предлагаме набор от мерки, които освен че осигуряват защита на кредитополучателите, могат да спомогнат за предотвратяване на увеличаването на необслужваните кредити, както се случи след последната финансова криза.

Комисията предлага поредица от действия, които да осигурят на държавите членки и финансовия сектор необходимите инструменти за справяне на ранен етап с нарастването на необслужваните кредити в банковия сектор на ЕС. Тези действия преследват четири основни цели:

  1. Допълнително развитие на вторичните пазари за необслужвани активи: Това ще позволи на банките да прехвърлят необслужваните кредити от балансите си, като същевременно длъжниците получат допълнителна по-голяма защита. Важна стъпка в този процес би било приемането на предложението на Комисията относно лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, което понастоящем се обсъжда от Европейския парламент и Съвета. Тези правила биха засилили защитата на длъжниците на вторичните пазари.
  2. Реформа на законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността на дружествата и събирането на вземания: Това ще спомогне за хармонизиране на различните нормативни уредби за несъстоятелността в целия ЕС, като същевременно се запазят високи стандарти за защита на потребителите. Хармонизирането на процедурите по несъстоятелност би повишило правната сигурност и би ускорило събирането на вземания в полза както на кредитора, така и на длъжника. 
  3. Подкрепа за създаването на национални дружества за управление на активи и за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС: Дружествата за управление на активи предоставят облекчение на банките, които изпитват затруднения, като им дават възможност да премахнат необслужваните кредити от своите баланси. По този начин банките могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства, вместо да управляват необслужваните кредити.
  4. Предпазни мерки: Въпреки че банковият сектор на ЕС като цяло е много по-стабилен отколкото след финансовата криза, държавите членки продължават да прилагат различни икономически мерки. Предвид особеностите на настоящата здравна криза правителствата имат възможност при необходимост да оказват подкрепа като предпазна мярка, за да се гарантира непрекъснатото финансиране на реалната икономика съгласно Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките и правилата за държавна помощ.

Предложената днес от Комисията стратегия за необслужваните кредити се основава на набор от прилагани по-рано мерки. През юли 2017 г. министрите на финансите в Съвета по икономически и финансови въпроси постигнаха съгласие по първия план за действие за справяне с необслужваните кредити.

През март 2018 г. Комисията представи пакет от мерки за справяне с високия дял на необслужваните кредити.

За да се смекчи въздействието на кризата с коронавируса, в пакета на Комисията за банковия сектор от април 2020 г. бяха въведени целенасочени бързи изменения на пруденциалните правила на ЕС в банковия сектор. Освен това в приетия през юли 2020 г. пакет за възстановяване на капиталовите пазари бяха предложени целенасочени промени в правилата за капиталовите пазари.