Управителят на Българската народна банка внесе днес в Народното събрание отчета на Централната банка за 2018 година, съобщиха от БНБ. Той е публикуван и на интернет страницата на Банката.

Общият размер на депозитите на неправителствения сектор в банковата система към декември 2018 г. е с ръст на годишна база от 7.3 на сто, сочи БНБ. Отчита се и ръст при кредитите за нефинансови предприятия (до 5.4 на сто в края на 2018 г. спрямо 1.6 на сто в края на 2017 г.), така и при кредитите за домакинства (до 11.2 на сто в края на 2018 г. спрямо 6.0 на сто в края на 2017 г.).

През годината е имало тенденция към засилване на годишния темп на растеж на потребителските кредити и на жилищните кредити, като за значително ускорение при потребителските кредити (до 17.7 на сто през декември 2018 г.).

Лихвените проценти по срочните депозити са останали на достигнатите ниски в ретроспективен план равнища, за което влияние са оказали запазващият се висок приток на привлечени средства от резиденти и високата ликвидност в банковата система. В условията на благоприятна макроикономическа среда, повишена оценка на банките за платежоспособността на кредитополучателите и силна конкуренция в банковия сектор при лихвените проценти по новоотпуснати кредити за предприятия и по новите жилищни кредити се е запазила тенденцията към понижение, пише в отчета.

В края на 2018 г. излишъкът по консолидираната фискална програма (КФП) възлиза на 135 млн. лв. (0.1 на сто от БВП), а общият размер на фискалния резерв с включени вземания от фондове на Европейския съюз (ЕС) за сертифицирани разходи, аванси и други възлиза на 9365 млн. лв.

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края на 2018 г. възлиза на 25 072.2 млн. евро, което спрямо края на 2017 г. представлява повишение общо в размер на 1410.1 млн. евро. В края на 2018 г. приблизително 68 на сто от валутните резерви са били инвестирани в активи с най-високо кредитно качество и дългосрочен кредитен рейтинг ААА. Нетният доход от управлението на международните валутни резерви през отчетния период е положителен и е бил в размер на 4.35 млн. евро, което представлява обща годишна доходност от 0.01 на сто.

В края на 2018 г. в обращение са били 476.6 млн. броя банкноти (увеличение с 5.25 на сто спрямо 2017 г.) на стойност 16 901.6 млн. лв. (увеличение с 10.23 на сто спрямо 2017 г.) и 2439.5 млн. броя разменни монети (увеличение с 6.55 процента спрямо 2017 г.) на стойност 416.1 млн. лв. (увеличение с 14.81 на сто спрямо 2017 г.).

Ликвидната позиция на банковия сектор остана стабилна, пише в отчета. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система в края на 2018 г. намаляха спрямо края на 2017 г., но останаха значително над минималните изисквания. Кредитните институции спазваха изискванията за капиталови буфери. В края на 2018 г. регулаторният капитал възлезе на 11.6 млрд. лв., което представляваше увеличение със 142 млн. лв. (1.2 на сто) спрямо края на 2017 г. Общата капиталова адекватност на банковата система остана висока на ниво от 20.38 на сто към декември 2018 г. (22.08 на сто в края на 2017 г.).

През 2018 г. е продължила тенденцията към подобряване на качеството на активите на банките, които са нараснали през периода с 8.0 на сто (7.8 млрд. лв.) до 105.6 млрд. лв. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в съвкупния брутен размер на кредитите и авансите намалява до 7.6 на сто (при 10.2 на сто в края на декември 2017 г.).

В края на 2018 г. банковата система отчете печалба от 1.7 млрд. лв., като съотношенията за възвръщаемост на активите (ROA) и на капитала (ROE) се повишиха спрямо 2017 г. до съответно 1.58 на сто и 11.97 на сто.

Въз основа на наблюдаваните благоприятни тенденции в икономическата среда и засилената кредитна активност през 2018 г., както и на извършения анализ на показатели за цикличния системен риск в банковата система, бе направена оценка, че страната се намира във възходящата фаза на икономическия и на финансовия цикъл, посочва БНБ. При отчитане на тези фактори на 25 септември 2018 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, от 0 процента до 0.5 процента, в сила от 1 октомври 2019 г.

През 2018 г. в БНБ започна подготовка за изменение на законодателната рамка във връзка с отправено на 18 юли 2018 г. искане на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) при присъединяване на българския лев към Валутен механизъм II.

През 2018 г. представители на БНБ участваха в създадената на национално ниво организация за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Разходите за издръжка на БНБ през 2018 г. възлизат на 88.169 млн. лв. (85.7 на сто от утвърдения по съответния раздел бюджет за годината), включително 24.825 млн. лв. за издръжка на паричното обращение, 28.386 млн. лв. за материали, услуги и амортизация и 29.303 млн. лв. общи разходи за персонала.