Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие е положително в размер на 174,4 млн. лв. (0,1 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерски съвет, след като правителството одобри доклад на финансовото министерство.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 161,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 13,0 млн. лева.

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Приходите, помощите и дарения по КФП към средата на годината са над 31,4 млрд. лв. или 45,2 на сто от годишните разчети. Общото увеличение на данъчните и неданъчните приходи спрямо същия период на предходната година е близо 3,4 млрд. лв. (12,6 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 214,2 млн. лв. (15,1 на сто).

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, е близо 24,6 млрд. лв., - 46,2 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на почти 5 млрд. лв. или 42,5 на сто от предвидените за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10,454 млрд. лв. (44,7 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на над 7,4 млрд. лв. (43,7 на сто от планираните).

Неданъчните приходи са в размер на 5,6 млрд. лв., което представлява 50,4 на сто от годишните разчети. Неданъчните приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През юни постъпиха приходи (в размер на 384,5 млн. лв.) от Европейската инвестиционна банка по проектите, финансирани от Модернизационния фонд. Подкрепените проекти са в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, модернизацията на енергийните мрежи и енергийната ефективност. В частта на неданъчните приходи през юни са постъпили и 407,0 млн. лв. приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1,2 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2023 г. възлизат на повече от 31,2 млрд. лв. - 42,2 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, разходите по КФП нарастват номинално с 15,4 на сто или близо от 4,16 млрд. лв.

Най-значително се вдигат разходите за пенсии (увеличение с близо 2,1 млрд. лв.), както и тези за персонал (над 1 млрд. лв.), капиталовите разходи (615,6 млн. лв.) и други.

Нелихвените разходи са над 30 млрд. лв., което представлява 42,4 на сто от годишния разчет.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни, възлиза на 847,6 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв е 12,9 млрд. лв., в т.ч. 12,5 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.