По предварителни данно се очаква превишение на приходите над разходите на месечна база за месец юни в размер на около 1,4 млрд. лв. В резултат бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2023 г. се очаква да бъде положително в размер на около 0,2 млрд. лв. (0,1% от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финансите. 

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

За първото полугодие на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 1,2 млрд. лв., отбелязва МФ.

Подобрението на бюджетната позиция през юни е главно по линия на приходите, което се дължи на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2022 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративения данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Наред с тези постъпления МФ отбелязва и постъпилите приходи от Европейската инвестицонна банка по проектите, финансирани от Модернизационния фонд, които са формирани от отчисления от търгове на квоти за емисии парникови газове и други.

Основни параметри по КФП (по предварителни данни и оценки)

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2023 г. са в размер на 31,3 млрд. лв. и нарастват с 3,1 млрд. лв. (10,8 на сто) спрямо отчетените към края на месец юни 2022 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,4 млрд. лв. (10,7 на сто), неданъчните - с 0,9 млрд лв. (19,9 на сто), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - са по-малко с 0,2 млрд. лева.

В частта на данъчните приходи постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато косвените данъци остават номинално близки до отчетените за същия период на предходната година, основно поради по-ниски постъпления в частта на приходите от ДДС от внос и приходите от мита. Един от факторите за това е спадът на цената на суровия петрол, внесен за преработка, спрямо отчетената за същия период на предходната година.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2023 г. са в размер на 31,1 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към юни 2022 г. бяха в размер на 27,1 млрд. лева., което означава, че разходите нарастват номинално с 14,9 на сто. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2023 г. от централния бюджет, възлиза на 0,85 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

В края на юли 2023 година МФ ще публикува на страницата си в интернет статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма.