Проектобюджетът за 2022 г. ще бъде внесен в Народното събрание на 31 януари. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Асен Василев при представянето на приоритетите в проектобюджета за 2022 г.

"Голяма част от политиките, които управлението иска да води, няма как да остойностени и да бъдат заложени в този бюджет заради краткото време, но има предвидена актуализация на бюджета в средата на годината. Като цяло философията на този бюджет е доста по-различна от това което сме виждали до момента. Това е бюджет, който се опитва да постигне трайна промяна в параметрите и в траекторията на икономическия растеж на страната", обясни Василев.

В бюджета са заложени три основни акцента:

 • нарастване на капиталовите инвестиции,
 • нарастване на инвестициите в хората
 • и социална справедливост.

Финансовият министър поясни, че е заложен ръст на БВП от 4,8% (това е с 1,2% повече от ръста през тази година) и намаление на безработицата от 5,4% на 5 на сто. Заложеният дефицит без Ковид мерките е 2,5%, а с тях 4,1 процента.

Заложният дълг е общо над 7 млрд. лв., от които 4,3 млрд. лв. са нов дълг, а други около 3 млрд. лв. са за рефинансиране на стар дълг. Дългът спрямо БВП остава на много ниски нива, посочи Василев  - на 26,7%.

Запазват се действащите данъчни ставки, като отпада само данъкът върху лихвите, а данък уикенд ще бъде минимализиран, тъй като не може да отпадне напълно заради изискването на европейска директива, обясни Василев.

Повишава се и максималният осигурителен доход от 3000 лв. на 3400 лева.

"Обяснението за това е, че има значително увеличение на средната работна заплата. Максималният осигурителен доход, както и минималната заплата трябва да се движат в тандем със средната", подчерта Асен Василев. И допълни, че България няма как да стане богата държава с ниски заплати и че заплащенето трябва да бъде високо. 

Минималната работна заплата ще се повиши до 710 лева, като това ще стане от 1 април. Толкова вече ще бъде и обезщетението за майчинство през втората година.

Предвижда се и увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. - 710 лв., като ще се извърши корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер.

Що се касае за дълговата политика, Асен Василев беше лаконичен, тъй като практиката е тя да не се коментира.

"Голяма част ще е на външен пазар, част ще е на вътрешния", каза той. 

Заложеният в Проекта на Бюджет 2022 нов дълг възлиза на 4,3 млрд. лв., плюс 3 млрд. лв. за рефинансиране на стари задължения.

Сред новите моменти в бюджета за тази година е отпадането на таските за държавните детски ясли. Отпускат се и 17 млн. лв. за компенсации на хората, чиито деца не са приети в детска градина или ясла. Отпускат се и 70 млн. лв. за построяването и разширяването на детски градини.

Учителските заплати се запазват на нива от 125% от средната работна заплата за страната.

С 20 млн. лева се вдигат средствата за производство на български филми.

Предлага се минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2022 г. да бъде в размер на 4,5 млрд. лева.

Прогнозните приходи от приватизация по централния бюджет за периода 2022-2024 г. са съответно 1,0 млн. лв. за 2022 г., 0,8 млн. лв. за 2023 г. и 0,4 млн. лв. за 2024 г.

Колко пари са предвидени за основните държавни политики?

За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г.:

 • 267,2 млн. лв.- за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;
 • 352 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца;
 • 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 и за поддържане на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти;
 • 101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, бързи антигенни тестове и PCR тестове за установяване на COVID-19 и лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти;
 • 118,5 млн. лв. - за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса за шест месеца;
 • 3,8 млн. лв. - за ускорено изграждане на Национална здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта, както и обезпечаване на системата за нормален работен режим за електронно здравеопазване;
 • 2 млн. лв. - за детско здравеопазване с оглед разширяване на обхвата на биохимичен скрининг за бременни от минимум 90% при достигнат обхват през 2021 г. от 40%;
 • 20 млн. лв. - за изграждане на Национална педиатрична болница с цел създаване на условия за съвременно и комплексно медицинско обслужване на деца;
 • 28 млн. лв. - допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19 и за финансиране на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване като оказване на спешна медицинска помощ, лечение на психични заболявания, туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания, структури в труднодостъпни и отдалечени райони и други социално-значими звена, както и за развитие на донорството и трансплантациите на стволови клетки;
 • 13,2 млн. лв. - за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси , считано от 1 април 2022 г. Разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 1 125 лв. на дете годишно за около 15 661 деца в детски ясли;
 • 100 млн. лв. - заделени по сметка за чужди средства за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите, като една от най-уязвимите групи от населението с оглед предотвратяване на разпространението на COVID-19.

Политика в областта на енергетиката:

С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата енергия и природния газ са заделени средства по сметки за чужди средства за подпомагане на бизнеса по политиката в областта на енергетиката в размер на 931,5 млн. лв., а именно:

 • 481,5 млн. лв. - за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия;
 • 450 млн. лв. - за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.

По бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" са разчетени средства в размер на 2,644 млрд. лв., като с част от тях ще бъде осигурено допълващо финансиране на тези мерки.

За предучилищното и училищното образование за 2022 г.

 • 315 млн. лв. -  за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование, компенсиране ръста на минималната работна заплата и за увеличение на средствата за издръжка по стандарти;
 • 16 млн. лв. - за увеличаване на норматива за подпомагане храненето (безплатни закуски) на децата от задължителната предучилищна възраст и от учениците от начален етап (от I до IV клас); 
 • 70 млн. лв. - за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища с оглед продължаване на възможността за осъвременяване и разширяване на материалната база;
 • 15 млн. лв. - за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата; 
 • 84,8 млн. лв. - за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за детски градини, считано от 1 април 2022 г; 
 • 18 млн. лв. - за продължаване поетапното разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца; 
 • 6,5 млн. лв. - за предпазни материали и консумативи в условия на епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на безопасно присъствено обучение; 
 • 22,6 млн. лв. - за продължаване изпълнението на Национална програма "Отново заедно", насочена към подобряване на социални и здравословен начин на живот на учениците;
 • 100 млн. лв. -за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик чрез допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения; 
 • 6,5 млн. лв. - за осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси; 
 • 10 млн. лв. - за закупуване на училищни автобуси, за да бъдат осигурени условия за безопасно превозване на децата и учениците до най-близката детска градина или училище;
 • 10 млн. лв. - за нова национална програма за осигуряване на образователни медиатори и социални работници за институциите, в които се обучават деца от уязвими групи; 
 • 13 млн. лв. - предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища.

В областта на висшето образование:

 • 5,5 млн. лв. - за осигуряване на ръст от 10 на сто на средствата за стипендии на студентите; 
 • 43,5 млн. лв. - за издръжка на обучението, в т.ч. за осигуряване на увеличения разчетен брой средно приравнен брой учащи, за поетапно увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението за хуманитарни, технически и педагогически науки, за компенсиране на студенти освободени от заплащане на такси за обучение, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най- висок очакван недостиг на пазара на труда, за компенсиране ръста на минималната работна заплата;
 • 5 млн. лв. - за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове.

Политика в областта на отбраната:

 • 187 млн. лв. - за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военно морските сили; 
 • 100 млн. лв. - за основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада;
 • 180 млн. лв. - за средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му;
 • 126,2 - млн. лв. за придобиване, модернизация и поддръжка на въоръжение и техника, в т.ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29; 
 • 50,0 млн. лв. - за провеждане на подготовката за изпълнение на задачи по мисии; 
 • 77,0 млн. лв. -за преодоляване на некомплекта от личен състав на Българската армия, в т.ч. за осъвременяване на кадровата политика.

Политика в областта на вътрешния ред и сигурността

 • 28 млн. лв. - за осигуряване на средствата за облекло при увеличение на лимита за облекло на униформените служители на МВР от 400 на 800 лв.; 
 • 47,4 млн. лв. - за текущи ремонти, материали и консумативи за поддръжка на моторните превозни средства, собственост на МВР, резервни части за въоръжението, противопожарната, медицинската и друга техника, горива за транспорта и други текущи разходи; • 8,0 млн. лв. - за разходи за експертизи; 
 • 9 млн. лв. - за карти за спорт за подобряване на физическата подготовка на служителите в МВР;
 • 14,8 млн. лв. - за капиталови разходи, в т.ч. за основни ремонти на Авторемонтни бази на МВР и доставка на оборудване за същите; за доставка на компютри и хардуер (основно за системи за автоматичен цифров запис и архивиране на аудио информация; компютри; разнообразна компютърна техника, периферни устройства и други за структурите в МВР) и др.

Политика в областта на съдебната система:

 • 95 млн. лв. - за индексиране на основните и допълнителните възнаграждения на заетите в съдебната система; 
 • 7,7 млн. лв. - във връзка с предвиденото увеличаване на размера на минималната работна заплата и увеличението на максималния осигурителен доход; 
 • 5,5 млн. лв. - във връзка с изплащането на възнагражденията на вещи лица и съдебни заседатели.

Политика в областта на туризма:

 • 20,0 млн. лв. - за национална туристическа реклама;

• 25 млн. лв. - за субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм.