По-високи детски добавки ще получават родителите, които отговарят на подоходния критерий, считано от 1 април. С 10 лева се вдига месечната помощ за семейство с едно дете - на 50 лева, с 20 лева повече ще получават родителите на две деца - по 110 лева на месец, а за тези с три деца подпомагането ще стане 165 лева, което е с 30 лева повече спрямо сега.

Мярката е заложена в проекта на бюджет за 2022 г., публикуван на страницата на Министерството на финансите. До края на март се запазват досегашните размери на този вид помощ, която е най-масово отпускана на българските семейства.

Промяна ще има и в изисквания максимален доход на човек от семейството, за да има право на детски добавки. От 1 април средномесечният доход на член от дадено семейство не трябва да надвишава 510 лева, за да могат родителите да кандидатстват за тази помощ в пълния й размер. На практика подоходният критерий се увеличава със 100 лева спрямо сега действащия.

А за да бъде отпусната такава помощ в непълен размер - 80 процента - семействата ще доказват средномесечен доход между 510.01 лева и 610 лева включително, отново считано от началото на април. Това означава, че родителите с по-високи доходи ще бъдат подпомагани с 40 лева за едно дете, с 88 лева за две деца, със 132 лева за три деца.

Помощите за семейства с близнаци остават същите - по 75 лева месечно за всяко от децата.

Въпреки тревожните данни на НСИ за "стопяването" на българското население с около 844 хиляди души за последните 10 години, държавата не предвижда увеличение на еднократните помощи за раждане. А техните размери не са променяни поне от толкова години, с изключение на стимула за трето дете, който през 2012 г. е бил 200 лева, а през 2016 г. се вдига на 300 лева, какъвто остава и за тази година. За първо дете еднократното подпомагане ще бъде 250 лева, а за второ - 600 лева.

Запазват се и сумите, с които ще се подпомагат еднократно родителите на първокласници и осмокласници, независимо от доходите на семействата. Те ще имат право на 300 лева, ако детето им е записано в съответния клас през новата учебна година, в държавно или общинско училище, като помощта ще се изплаща на две части - в началото на първия и в началото на втория учебен срок.

По-съществено се увеличава месечната помощ за деца с починал родител, които нямат право на наследствена пенсия. Тя беше въведена от началото на 2019 г. От 1 април стойността й ще бъде 150 лева, вместо сегашните 115 лева.

Колкото до помощите за семействата на деца с увреждания, месечният им размер остава без промяна, като за децата с най-тежките увреждания и над 90 процента намалена работоспособност ще се отпускат по 930 лева, за децата с ТЕЛК от 70 до 90 процента помощта ще е 450 лева, а за тези с от 50 до 70 процента - 350 лева. Право на тези суми имат децата, отглеждани от биологичните си родители, от осиновители, от близки или от доброволни приемни семейства. Ако дете с увреждане е настанено в професионално приемно семейство, размерът на помощта е по-нисък и отново е обвързан със степента на увреждане и на намалена работоспособност.