Брутният външен дълг в края на октомври 2022 г. (по предварителни данни) възлиза на 43 978.2 млн. евро (55.7% от БВП), което е с 2813.4 млн. евро (6.8%) повече в сравнение с края на октомври 2021 г. (41 164.8 млн. евро, 57.9% от БВП), съобщи на интернет страницата си Българската народна банка (БНБ).

Източник: БНБ

В края на октомври 2022 г. краткосрочните задължения са 8675.9 млн. евро (19.7% от брутния дълг, 11% от БВП) и се увеличават с 2285.2 млн. евро (35.8%) спрямо октомври 2021 г. (6390.8 млн. евро, 15.5% от дълга, 9% от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 35 302.3 млн. евро (80.3% от брутния дълг, 44.7% от БВП), като се повишават с 528.2 млн. евро (1.5%) спрямо края на октомври 2021 г. (34 774.1 млн. евро, 84.5% от дълга, 48.9% от БВП).

Източник: БНБ

Към края на октомври 2022 г. 25 809 млн. евро (58.7%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 79% от брутните външни задължения, при 81.3% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2022 г. е 8331.9 млн. евро (10.5% от БВП). Спрямо края на октомври 2021 г. (8210 млн. евро, 11.6% от БВП) той нараства със 121.9 млн. евро (1.5%).

Външните задължения на Централната банка са 2149.2 млн. евро (2.7% от БВП). Те се повишават с 266.8 млн. евро (14.2%) спрямо края на октомври 2021 г. (1882.4 млн. евро, 2.6% от БВП).

Източник: БНБ

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 6201.9 млн. евро (7.8% от БВП). Те се увеличават с 1615.1 млн. евро (35.2%) спрямо края на октомври 2021 г. (4586.8 млн. евро, 6.5% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 12 853.5 млн. евро (16.3% от БВП). Те нарастват с 475.4 млн. евро (3.8%) спрямо същия месец на миналата година (12 378.2 млн. евро, 17.4% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14 441.6 млн. евро (18.3% от БВП) в края на октомври 2022 г., което е с 334.1 млн. евро (2.4%) повече спрямо края на октомври 2021 г. (14 107.5 млн. евро, 19.8% от БВП). То е с найзначителен дял в структурата на външния дълг - 32.8% към края на октомври 2022 г., при 34.3% година по-рано.