За периода юли-септември 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 527 неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. те са с 297 броя повече, сочи доклад на БНБ.

Делът на задържаните през третото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември 2019 г. е 0.000109%.В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2019 г. неистин-ски български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (88.99%).

Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лв. представлява 0.00034% от общия брой на намиращите се в обращение в края на септември 2019 г. банкноти с този номинал. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лв., съответно с 6.26% и 4.17%. Делът на задържаните 3 броя неистински банкноти от 100 лв. е 0.57%. През третото тримесечие на 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ не бяха задържани банкноти от 2 и 5 лв.

В периода юли-септември 2019 г. са регистрирани и задържани и общо 84 броя неистински български разменни монети, от които 16 броя от 2 лева, 17 от 1 лев и 51 броя от 50 стотинки. Делът на задържаните през третото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на тези в обращение към края на септември 2019 г. е 0.000003%.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през третото тримесечие на 2019 г. в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 616 броя евро (от които 509 броя нециркулирали в паричното обращение), 98 броя щатски долари и 24 броя банкноти от други чуждестранни валути, се казва още в доклада.