През първото полугодие на 2020-а Българската народна банка (БНБ) е изразходвала за издръжка 56,1 млн. лева. Това представлява 47,4% от утвърдения годишен бюджет на институцията, става ясно от отчета на БНБ за периода от януари до юни 2020-а. 

В тази сума са включени и 20,6 млн. лв. за издръжка на паричното обращение. Разходите за изпълнението на инвестиционната програма на Банката през отчетния период са в размер на 7,1 млн. лв., което е 18.5% от средствата, утвърдени в бюджета по този показател за годината.

"Основна част от инвестиционната програма на БНБ е свързана със строителни дейности, при изпълнението на които бе отчетено забавяне, породено от епидемичната обстановка в страната, обясняващо ниската степен на усвояване на планираните средства по този показател", допълват от Централната банка.

Консолидираният финансов отчет представя финансовото състояние на Банката към 30 юни 2020 година, допълват от БНБ.

Консервативна политика

При управлението на брутните международни валутни резерви БНБ е продължила да провежда консервативна политика, пише в документа. 

"Още в началото на март бяха предприети редица допълнителни инвестиционни ограничения предвид настъпилата през периода криза на международните финансови пазари вследствие на много голямата финансова и икономическа несигурност, породена от наложените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 в световен мащаб. Въведените инвестиционни ограничения целят, от една страна, намаляване на кредитния и пазарния риск, а от друга - увеличаване на ликвидността на валутните резерви", разясняват от БНБ.

Платежни системи

Важно е да споменем, че създаването и функционирането на ефективни платежни системи и надзорът върху тях са важни функции на централната банка.

"Платежните системи на страната функционират ефективно и осигуряват непрекъсваемост на потока от плащания", категорични са от БНБ.

През първата половина на 2020 г. РИНГС - Системата за брутен сетълмент в реално време с оператор БНБ, е обработила 85.2% от стойността на извършените в страната плащания. През системата били извършени 474 257 броя плащания (намаление с 11.4% спрямо първото шестмесечие на 2019 г.) на стойност 521 296 млн. лв. (увеличение с 1% спрямо същия период на предходната година).

Банкноти и монети 

През първата половина на 2020 г. от БНБ пуснали в обращение банкноти с номинална стойност 10 и 20 лева, емисия 2020 г.

През първото шестмесечие на 2020 г. се запазила тенденцията към увеличение на парите в обращение на годишна база, като спрямо края на юни 2019 г. те нараснали с 8.68%, допълват от регулатора.

В края на юни 2020 г. в обращение били 489.1 млн. броя банкноти на стойност 18,397 млрд. лв. (увеличение с 5.2% на броя и с 8.74% на стойността им спрямо юни 2019 г.) и 2,643 млрд. броя разменни монети на стойност 469.1 млн. лв. (увеличение с 5.58% на броя и със 7.64% на стойността им спрямо юни 2019 г.), става още ясно от документа. 

Надзор

През първата половина на 2020 г. банковият сектор осъществяваше дейността си в условията на рязък и много голям спад на икономическата активност, пише в отчета. Банковата система в България посрещна този икономически шок в добро състояние - със солидна капиталова и ликвидна позиция, което осигури непрекъсваемост и надеждност на дейността на банките по извършване на финансово посредничество, подчертават банкерите.

"За устойчивостта и гъвкавостта на банковия сектор в условия на силно влошената макроикономическа среда допринесе както провежданата през последните години политика за изграждане на буфери в системата, така и приетият през март 2020 г. от УС на БНБ пакет от мерки, насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, включващ капитализиране на печалбата на кредитните институции, отмяна на предвидените увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер и ограничаване на чуждестранните експозиции на банките", пише още в анализа. 

През първото шестмесечие на 2020 г. дейността на дистанционния надзор беше насочена към текущо наблюдение на рисковия профил на кредитните институции и оценка на финансовото им състояние, става още ясно от отчета на БНБ.