Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10,0699 млрд. лева към края на март, съобщават от БНБ. Техният размер се увеличава на годишна база с 1,2636 млрд. лева (14,3 процента) и с 316,8 млн. лева (3,2 процента) спрямо декември 2023 г. (9,7531 млрд. лева).

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 5,1 процента, при 4,8 процента от БВП към март 2023 г. и 5,3 процента към края на четвъртото тримесечие на 2023 г.

Към края на март активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,2624 млрд. лева. На годишна база те се увеличават с 489,9 млн. лева (17,7 процента).

Към края на март относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 60,9 процента, при 56,4 процента към март 2023 г. и 60,3 процента към декември 2023 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 25,2 процента от общата сума на активите към март при относителен дял от 29,1 процента към март 2023 г. и 26,2 процента към декември 2023 г.

Към края на март с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са домакинствата и НТООД (36 процента), застрахователни компании и пенсионни фондове (29,1 процента) и нефинансови предприятия (10,4 процента).