Банковият сектор осъществява дейността си в условията на частично възстановяване на икономическата активност, макар и по-ниска спрямо същия период на предходната година, и в условията на ограничителни мерки, предприети във връзка с пандемията от COVID-19. Това е записано в последния за годината обзор на Асоциацията на банките за четвъртото тримесечие на 2020 година.

В своето тримесечно издание Банките в България БНБ посочва, че е налице висока несигурност относно изгледите за финансовото състояние на предприятията и домакинствата през следващите месеци, припомнят от Асоциацията. Значителната несигурност налага необходимостта от увеличение на начислените обезценки, което, според БНБ, е сред основните фактори за свиването на обема на печалбата и понижението на показателите за доходността на банките спрямо година по-рано.

През декември 2020 г. беше продължено действието на предложения от Мораториума върху плащанията по кредитите.

В какво състояние банките в България изпратиха 2020 година?

Активи

В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. активите на банковия сектор растат с 8,6% на годишна база до 124 млрд. лева. По-голямата част (58,9%) от активите в банковата система са под формата на кредити и вземания, които възлизат на 73,07 млрд. лева. Паричните средства, които се равняват на 27,11 млрд. лв., формират 21,9% от активите. Делът на портфейлите с ценни книжа е 14,6% (18,14 млрд. лв.). За сравнение, в края на третото тримесечие на 2020г. делът на кредитите и вземанията беше 60,4%, на паричните средства - 20%, а на портфейлите с ценни книжа - 14,9 на сто.

Пасиви

Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 108,65 млрд. лв., като нараства с 11,8% на годишна база. Ръстът на пасивите е обусловен изяло от нарастването на депозитите, които формират 97,3% от общата им сума. Тяхната стойност се повишава с 11,9% на годишна база до 105,73 млрд. лева.

Собствен капитал

Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през четвъртото тримесечие на 2020 г. (с 239,6 млн. лв., 1,6%) и в края на декември възлиза на 15,35 млрд. лева. За ръста допринасят внесеният капитал, премийните резерви, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата на банковия сектор, отбелязват от Асоциацията.

Към края на декември 2020г. стойността на собствения капитал е с 6,6% по-висока спрямо същия период на предходната година. Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 10,54 млрд. лв., а на втора група на 4,76 млрд. лева.

Нетна печалба

През месеците октомври, ноември и декември банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 39,1% на тримесечна база до 113,4 млн. лева. За сравнение година по-рано реализираната от банковата система печалба възлизаше на 404,7 млн. лева.

Нетната печалба на сектора за 2020 г. възлиза на 814,7 млн. лв., което представлява спад от 51,4% на годишна база.

Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват извършените разходи за обезценки и начислени провизии, динамиката при кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл. Някои еднократни ефекти при отделни банки, като, например, получени дивиденти от дъщерни дружества, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви, валутни разлики, по-високи разходи за обезценки и провизии, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата. Като се вземат предвид еднократните ефекти, спадът на нетната печалба би бил по-голям.

Нетен лихвен доход

Към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. размерът на нетния общ оперативен доход на банковата система се равнява на 4,162 млрд. лв., спрямо 4,232 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. Той спада с 1,7% на годишна база.

Нетен доход от такси и комисиони

През последните три месеца на изминалата година нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 6,1% на годишна база (-67,7 млн. лв.) до 1,039 млрд. лв., при 1,106 млрд. лв. преди година.

В края на декември 2020г. приходите от такси и комисиони спадат с 6,5% на годишна база (при 7,8% спад на годишна база в края на септември 2020 г.) и възлизат на 1,237 млрд. лв., докато за същия период разходите за такси и комисиони се понижават с 8,2% на годишна база - до 198,4 млн. лв.

Нетният доход от такси и комисиони формира 25% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 30,2% - по данни на ЕБО за третото тримесечие на 2020-а.

Оперативни разходи и обезценки

В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, са с 0,8% по-високи, спрямо същия период на 2019г., като достигат 1,677 млрд. лв. Общите оперативни разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, се повишават с 1,5% на годишна база до 1,961 млрд. лв.

Банковата система прави повече обезценки, спрямо същия период на миналата година. Размерът на обезценките нараства до 879 млн. лв. от 446,8 млн. лв. година по-рано.