Какви бяха средните лихви по депозити и кредити в края на 2020-а, съобщава Българската народна банка. 

Депозити

Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове през декември 2020 г. спада на годишна база с 0.10 пр.п. до -0.05%, а по тези в евро се повишава с 0.06 пр.п. до 0.02 на сто.

През последния месец на годината средните лихвени проценти по депозитите на домакинствата - с договорен матуритет в левове и в евро намаляват, спрямо отчетеното година по-рано, съответно с 0.03 пр.п. и с 0.06 пр.п. до 0.14 на сто.

Средният лихвен процент по фирмените овърнайт-депозити в левове през декември 2020 г. се повишава на годишна база с 0.03 пр.п. до 0.02%, а по тези в евро - с 0.05 пр.п. до 0.03 на сто. В сравнение с декември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.01 пр.п. до 0.09%, а по тези в евро - с 0.09 пр.п. до 0.06%.

За период от една година през декември 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро на домакинствата се запазват на нивото си от 0.01 на сто. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент намалява с 0.06 пр.п. до 0.17%, а по тези в евро - с 0.07 пр.п. до 0.14%. В сравнение с декември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове нараства с 0.22 пр.п. до 0.27%, а по тези в евро - с 0.48 пр.п. до 0.55 на сто.

Кредити

През декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2019 г. с 0.31 пр.п. до 3.16%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.47 пр.п. до 2.64 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.01 пр.п. до 2.60%, а по тези, договорени в евро - с 0.61 пр.п. до 2.10 процента.

През декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с декември 2019-а с 0.03 пр.п. до 9.00%, а по тези в евро нараства с 0.03 пр.п. до 3.68 на сто.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.18 пр.п. до 2.81%, а по тези в евро се увеличава с 0.10 пр.п. до 3.36 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през декември 2020 г. се понижава на годишна база с 1.43 пр.п. до 9.53%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.06 пр.п. до 3.96 на сто.

През декември 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо декември 2019 г. с 0.24 пр.п. до 3.07%, а по жилищните кредити в евро се повишава с 0.11 пр.п. до 3.61 на сто.