Как се развиват взаимоотношенията между банките и въглеродно интензивните компании? Ролята на банките в Зеления преход, тяхната основна роля и рисковете пред тях представя първото по рода си проучване за банките и Зеления преход, с което 3eNews разполага. Проучването е на Института за икономически изследвания при БАН.

Голямата част от фирмите-емитенти на въглеродни емисии са слабо зависими от банковата система и разчитат основно на собствени средства за инвестиции. Добивната индустрия не оказва съществено влияние върху качеството на банковите портфейли, посочва проучването. Позитивно се отразява динамиката на кредита в производството и разпространението на електрическа енергия главно в сектора на възобновяемите източници. Банковите кредити за сектора растат, като скокът през последната година е с около 300 млн.лв и около 200 нови кредита. В края на 2022 техният обем е 1.932 млрд. лева. 

Oтговорът на въпроса дали банките трябва да ограничат финансирането на въглеродно интензивните производства на всички респонденти е категорично отрицателен. Повечето фирми са отговорили безусловно, докато част от респондентите считат, че банките трябва да финансират дейностите за преструктуриране и намаляване на емисиите, друга част разчитат на това преходът да се извършва постепенно с отчитане на спецификата на всяка една компания.

Според една от фирмите "следва да се отчитат последствията от рязко спиране на структуроопределящи производства и тяхното регионално въздействие." Някои дружества изразяват разтревоженост от това как се осъществява прехода и настояват за по-постепенен и разумен преход. Конкурентоспособността на икономиката и ефекта на зеления преход върху нея се поставя като основен проблем.

Ето някои изводи от проучването.

Зеленият прехо стартираха не само банките, които са част от големите банкови групи, а почти всички кредитори го включиха в стратегиите си, риска и продуктовата си листа, демонстрират ангажираност и реални резултати в зелената си трансформация. Демонстрират постепенно оттегляне от финансиране на въглеродно интензивни проекти. Ангажирани са пряко с намаляване на емисиите чрез собствени политики за свиване на  въглеродния отпечатък. Разширяват зеления сектор в икономиката чрез финансиране на въглеродно неутрални проекти и планове за намаляване на емисиите на кафяви кредитополучатели. Създавайки нови продукти, банките интервенират и подкрепят зеления преход в много сектори - транспорт, енергийна ефективност на жилищата, развитие на креативния пазар и др.

Ето и някои от предизвикателствата.

Възможно е в България стойностите на зелените активи първоначално да са много ниски, доколкото структурата на икономиката е свързана с енергийно интензивни производства, вкл. добивна индустрия, химическа и други. Зеленият преход на банките ще определя до голяма степен и скоростта на зеления преход на тези компании.

Банките, чиито портфейли са фокусирани върху жилищни ипотечни кредити ще бъдат изложени на риск поради изискванията за финансиране при обезпечения с енергийно ефективни имоти. Състоянието на жилищния фонд въпреки очакванията за значителни публични разходи за саниране, ще остане под новите стандарти за дълъг период от време. Този риск е необходимо от сега да се оценява и се предприемат дългосрочни мерки от страна на банките.

Изискванията за енергийна ефективност на сградите-обезпечения ще има значителен ефект върху пазара на имоти и върху цените на самите жилища. Така финансовият сектор ще играе ролята на катализатор за енергийна ефективност в домакинствата, но и фактор за повишаване на цените на жилищата и ограничаване на експозициите в този сектор.

3eNews