Ако всички заявени ВЕИ мощности в момента се финансират от банки при съфинансиране от 30% от самите заявители, то общата банкова експозиция ще е за около 31 млрд и 500 млн лева. Това може да се оцени на база на заявените проекти в ЕСО (Енергиен Системен оператор). Все пак трябва да се има предвид, че няма данни за общата експозиция на банките към фотоволтаични централи за собствени нужди и за продажба.

Това са данни от първото по-мащабно проучване, с което 3eNews разполага. Изследването прави обобщение на опита на банките в първия етап на Зеления преход и е на Института за икономически изследвания при БАН с участието на проф. д-р Даниела Бобева, проф. д.ик.н Виржиния Желязкова, проф. д-р Светлана Александрова, гл. ас, д-р Яна Пальова.

Концептуално се променя конвенционалната същност на търговските банки като финансов посредник, като институции, работещи за печалба. На финансовия сектор и най-вече на банките се възлага ключова роля за успеха на целия Зелен преход чрез ограничения и чрез финансирането, което осигуряват. Те се превръщат в от търговски банки в банки за развитие.

Зеленият преход на банките ще е поредния тласък за преосмисляне на кредитираното в корпоративния сегмент. В момента те трябва да формират експертиза и револвиращи бази данни за клиентите си за това доколко те спазват изискванията за намаляване на въглеродните емисии и какво екологично влияние имат.

Банките трябва да оценят плановете за намаляване на емисиите на въглеродно интензивните компании. В тази роля банките се превръщат в консултанти на бизнеса в области, в които самите те не разполагат с експертиза.

Като високи рискови от гледна точка на таксономията са сектори, които формират гръбнака на българската икономика - добивна индустрия, селско стопанство, енергетика, химическа индустрия, стъкларска, хартиена и други. Притиснати от регулациите за редуциране на риска след финансовата криза, банките се насочиха в по-голяма степен към потребителското и жилищно кредитиране.

Но кредитирането на дребно на физически лица също ще бъде предизвикателство заради ограниченията в обезпеченията по ипотечните кредити от гл.т. тяхната енергийна ефективност. Напрактика Зеленият преход означава промени в стратегиите, бизнес планирането, приоритетите, предоставяне на финансиране за "зелени проекти", намаляване на въглеродния отпечатък от собствената дейност, даване на съвети на клиентите, но и извършване на информационни кампании.

Вече проличават и различия в стратегиите на банките. Според ДСК Зеленият преход е "законосъобразен и постепенен преход". За Уникредит Булбанк говорим за "бърз и почтен преход." Различията в разбирането на това как отделната банка трябва да осъществи прехода в собствената си дейност, очертава тенденция някои банки бързо да се оттеглят от въглеродно интензивни компании, а други да го правят постепенно.

Тези политики ще имат директен ефект върху засегнатите нефинансови предприятия. Някои ще бъдат принудени да търсят алтернативни източници за финансиране, докато други ще се насочат към банките, които имат по-умерена стратегия за финансиране на рисковите от гледна точка въглеродно интензивните сектори.

В стратегиите на банките се поставя по-голям акцент върху промените и позеленяването на корпоративното финансиране, отколкото на банкирането на дребно.

3eNews