Брутният външен дълг на страната в края на октомври 2021 г. възлиза на 41,411 млрд. евро, което представлява увеличение с 2,068 млрд. евро за година. Това е видно от последните данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на десетия месец от годината краткосрочните задължения са 6,271 млн. евро и се увеличават с 652.5 млн. евро (11.6%) спрямо края на октомври 2020 г. 

Дългосрочните задължения възлизат на 35,140 млрд. евро, като се увеличават с 1,416 млрд. евро (4.2%) за едногодишен период. 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2021 г. е 8,208 млрд. евро. Спрямо края на октомври 2020 г. той се увеличава с 216.7 млн. евро (2.7%).

Външните задължения на Централната банка са 1,882 млрд. евро. Те се повишават с 1,046.7 млрд. евро (125.2%) спрямо края на октомври 2020 година.

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 4,579 млрд. евро. Те се увеличават със 762.9 млн. евро (20%) спрямо края на октомври 2020 г.

Външните задължения на Другите сектори са 12,350 млрд. евро. Те нарастват с 273.2 млн. евро (2.3%) спрямо същия месец на миналата година (12 077.3 млн. евро, 19.7% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,391 млрд. евро в края на октомври 2021 г., което е с 230.9 млн. евро (1.6%) по-малко в сравнение с края на октомври 2020 година. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 34.8% към края на октомври 2021 г., при 37.2% година по-рано, отбелязват от БНБ.