Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) продължава работата си по лицензирането на новия тип ядрено гориво на американската компания Westinghouse (Уестингхаус), което предстои да бъде заредено през месец май на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Засега от АЯР не се наемат с краен срок за издаване на лицензията, но са категорични в едно: работата на 5-и блок на атомната централа няма да бъде застрашена. Това стана ясно от думите на председателя на АЯР Цанко Бачийски по време на годишната пресконференция на ядрения регулатор.

Лицензията за горивото на "Уестингхаус"

"Намираме се на етап, на който прегледът на представените документи е приключил. В момента се изготвя становище от нашите инспектори. Това, което предстои е да се подготви проект на решение. Искам да обърна внимание, че процесът беше много добре организиран, независимо от това, че времето, с което разполагаме не е това, което бихме искали", каза Бачийски. Като предпоставки за успешното протичане на процеса на регулаторния преглед той посочи ранната подготовка по предварителния процес, позволила наемането на външни консултанти, фактът, че това не е първото лицензиране на ядрено гориво и опитът, както и създадената организация от двете основни дирекции ("Анализ и оценки на безопасността" и "Ядрена безопасност"), позволила да не пострадат и останалите дейности, които експертите от ядрения регулатор извършват.

"Накратко, към момента не сме идентифицирали някакви проблеми, които могат да бъдат препятствие за издаването и да компрометират въобще процеса по издаване на решение. Кога ще стане това? Нека да не говорим за срокове. Мога да кажа само, че няма да застрашим работата на 5-и блок (на АЕЦ "Козлодуй")", каза Бачийски.

По отношение на горивото за 6-и блок, което ще се доставя от "Фраматом" не се очакват никакви проблеми.

Заявлението с искане за издаване на разрешение по Закона за безопасно използване на ядрената енергия за поетапен подход на блок 5 на АЕЦ "Козлодуй" към експлоатация с ядрено гориво тип RWFA, произведено от Уестингхаус е постъпило в АЯР на 20 юли миналата година. Представени и прегледани от инспекторите на АЯР са 49 технически отчета. По 18 от тях е поискана допълнителна информация. Проведени са и няколко срещи с френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) и с чешко-украински консорциум за обсъждане на резултатите от техния преглед на част от техническите отчети. В резултат на прегледа по 10 от отчетите са формулирани забележки, които трябва да бъдат отстранени от АЕЦ "Козлодуй" до издаването на разрешение за експлоатация на новия тип гориво. Към момента в АЯР са представени нови редакции на 8 от тях. Прегледът продължава съгласно програмата за лицензиране.

"Към момента не сме идентифицирали проблеми, които могат да компрометират сроковете, заложени в програмата", категоричен бе председателя на АЯР. Както е известно, на 19 януари 2024 г. председателят на АЯР издаде разрешение за съхранение на горивото на Уестингхаус в специален склад на АЕЦ "Козлодуй". Това разрешение е различно от разрешението за експлоатация. Разрешението за съхранение дава възможност на лицензианта да получи и съхранява горивото до момента на зареждането му в реактора на пети блок на централата.

По-късно по време на пресконференцията бе уточнено, че все пак АЯР са си поставили като вътрешен срок за лицензиране месец април. Между другото ръководството на ядрения регулатор бе категорично, че върху тях не е упражняван никакъв политически натиск.

Между другото, от АЯР уточниха по повод въпроси за отработеното ядрено гориво, че са водени предварителни разговори с френската Orano за евентуална преработка в бъдеще. На този етап е ясно, че на територията на АЕЦ "Козлодуй" има възможност за съхранение до 2030 г. , а най-добрият вариант е геоложко съхранение и това е тема, по която се работи.

7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй

Лицензионният процес на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" все още е на етап одобряване на площадката. Както уточни председателя на АЯР, предстои е ръководството на АЕЦ "Козлодуй"-Нови мощности да подаде искане за издаване на разрешение за проектиране. Относно 8-ми блок обаче има необходимост да бъде подадено искане за започване на лицензионния процес. В тази връзка се обсъжда вариант да бъде направено изменение в заповедта за площадката на 7-ми блок, което пък изисква внасянето на определени документи от страна на АЕЦ "Козлодуй".

"В заповедта за одобряване на площадката на 7-ми блок, която изтича следващата година е заложено, че след определен период трябва да се направи преоценка на характеристиките й и там може да бъде обосновано и това, че на площадката може да бъде разположен и още един блок", обясни Бачийски. Той уточни, че преоценката на характеристиките се прави на 10 години и се изисква заради наличието на нови нормативи и стандарти за безопасност.

Както е известно от октомври 2023 г. има решение на Министерски съвет, с което се дава принципно съгласие за изграждане на 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй". Така че трябва да се търсят ефективни решения за стартиране на лицензионната процедура на новата ядрена мощност. Възможно решение е процедурата да стартира с подаване на заявление за изменение на заповедта за одобряване на площадката на 7-ми блок, придружено със съответните документи от страна на АЕЦ "Козлодуй".

Малки модулни реактори

Агенцията за ядрено регулиране през последните три години се готви активно и по темата за малките модулни реактори (ММР), съобщи председателя на АЯР, обръщайки внимание на твърдението, че те са бъдещето на ядрената енергетика. Това не означава, че сме готови, каза той. Можем да кажем докъде сме в момента, какво трябва да направим, каза той и уточни, че в ядрения регулатор има работна група, която се занимава с всички аспекти по отношение на безопасността на ММР. Освен това АЯР участва и в редица семинари и обучения по темата, включително към Международната ядрена агенция. "Каквото и да става, ние не сме готови да лицензираме малък модулен реактор. Ние се готвим за това. Готвим се, може би не като първи приоритет, защото ни липсват хора, капацитет. Очакваме все пак, някой, който иска да прави такова нещо да се появи с достатъчно зрял проект, нещо, което е в напреднала фаза. Това е едно от нещата, което Асоциацията на западноевропейските регулатори постави като изискване", каза председателя на ядрения регулатор, но по думите му ядрената индустрия също трябва " да си напише домашното".

Председателят на АЯР се спря и на осмия и деветия преглед на националните доклади на договарящите се страни за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност.

"Резултатите от прегледа през миналата година показват едно много добро състояние на ядрената безопасност в България. Всички предизвикателства и предложения, които имахме от седмия преглед са изпълнени. Отчетено беше, че имаме много добро изпълнение, а Стратегията за развитие на човешките ресурси е документ, който имат малко страни. Беше отчетено също, че активно и доброволно домакинстваме партньорски проверки. По време на прегледа бяха определени две предизвикателства. Едното е свързано отново със Стратегията за развитие на човешките ресурси и изпълнението на първия тригодишен план и второто, което е изключително актуално - осигуряване на доставки и услуги, включително в настоящите условия, при които веригите на доставки за ядрената енергетика, бих казал са в процес на разпад", каза Цанко Бачийски.

Той уточни, че предстои партньорска проверка на Европейската комисия на тема "Пожарна безопасност". Такава проверка се извършва на всеки шест години. От ядрения регулатор отчетоха също така, че най-същественото, случило се през 2023 г. в областта на радиационната защита е прекратяването на наказателната процедура на ЕК срещу България във връзка с неизпълнението на задълженията по разпоредби от Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 4 декември 2005 г. за определяне на норми на безопасност за защита срещу опасности, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

През месец ноември 2024 г. пък предстои IRRS мисия за състоянието на нормативната база и дейностите на регулаторния орган, както и оценка за съответствието им с документите и стандартите на МААЕ и добрите международни практики. Ядреният регулатор има намерение в бъдеще да подобри също така и комуникационната си политика с цел осигуряване на по-голяма прозрачност на дейността си.