Заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Портфейлна гаранция с таван на загубите", са били отворени на публично заседание, състояло се днес в сградата на Фонда на фондовете, съобщиха от фонда. Инструментът е финансиран със средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 , съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Средствата по гаранционния продукт ще са насочени към българските предприятия от почти всички сектори на икономиката, като акцент ще бъде поставен върху две стратегически за страната направления - енергийната ефективност и иновации. Близо 60 на сто от ресурса ще е предназначен за кредити за енергийна ефективност, а малко над 40 на сто за иновации.

По първото направление се предвижда да се подпомогнат предприятия, които ще осъществят важни за тях проекти, свързани с повишаване на енергийната им ефективност, установени с енергиен одит. Първите 161 микро, малки и средни предприятия, които кандидатстват по проекта, ще получат безвъзмездни средства за извършването на одита. Кредитите, предоставени по това направление, биха могли да достигнат и надвишат 400 млн. лв.

Останалата част от ресурса ще гарантира проекти, свързани с развитието и въвеждането на иновации от бизнеса. Тези проекти могат да са за реализирането на идеи в сферите на информационните и комуникационни технологии, в био-, нано- и чистите технологии, мехатрониката, креативни индустрии и др. Финансирането по тази линия може да надвиши 300 млн. лв.

Участниците, подали заявления в определения срок са, както следва: "Банка ДСК" ЕАД - за всички обособени позиции; "Обединена българска банка" АД - за всички обособени позиции; "Първа инвестиционна банка" АД - за всички обособени позиции;. "Юробанк България" АД - за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.