Към 30 септември 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 2.7 млрд. лв., с 1.2 млрд. лв. (80.5%) повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. За деветте месеца на 2023 г. е реализиран нетен лихвен доход за 3.6 млрд. лв., който е с 1.3 млрд. лв. по-висок от отчетения за същия период на миналата година, съобщи БНБ в анализ за състоянието на банковата система към края на септември 2023 г., поместен на нейната интернет страница..

През третото тримесечие на 2023 г. активите на банковата система се увеличават с 4.0 млрд. лв. (2.5%) и в края на септември достигат 165.1 млрд. лв. Паричните салда в централни банки се увеличават с 3.4 млрд. лв. (17.6%) до 22.8 млрд. лв. и делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в активите достига 17.8% към 30 септември 2023 г. (при 15.9% в края на юни 2023 г.). Кредитите и авансите и дълговите ценни книжа заемат съответно 63.4% и 14.6% от активите на банковата система в края на септември (при съответно 65.0% и 15.0% в края на юни).

Отношението на ликвидно покритие в края на септември 2023 г. е 241.9% (при 225.6% в края на юни).

Ликвидният буфер е 46.2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 19.1 млрд. лв. (при съответно 46.9 млрд. лв. и 20.8 млрд. лв. в края на юни).

През тримесечието брутните кредити и аванси нарастват със 102 млн. лв. (0.1%) до 108.1 млрд. лв.

Вземанията от кредитни институции намаляват с 2.8 млрд. лв. (17.4%) до 13.5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл (секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) нараства с 2.9 млрд. лв. (3.2%) до 94.6 млрд. лв., като растеж е отбелязан при всички институционални сектори в неговата структура. Кредитите за домакинства се увеличават през тримесечието с 1.5 млрд. лв. (4.2%), тези за нефинансови предприятия - със 711 млн. лв. (1.5%), за други финансови предприятия - с 522 млн. лв. (6.8%), а за сектор държавно управление - със 160 млн. лв. (15.6%).

В края на септември брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 4.12 млрд. лв. (при 4.10 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.81% (при 3.80% в края на юни). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3.06% в края на третото тримесечие (при 3.13% в края на второто тримесечие). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 2.04 млрд. лв. (при 2.07 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1.95% (при 1.98% в края на юни). БНБ отбелязва, че изчислението е за широкия обхват на нетните кредити и аванси (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане), съотношението е 1.56% (при 1.62% в края на юни).

През третото тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 2.9 млрд. лв. (2.1%) и в края на септември достигат 141.3 млрд. лв. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1.9 млрд. лв., 4.5%) и на домакинства (с 1.8 млрд. лв., 2.4%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 452 млн. лв., 10.7%), на сектор държавно управление (с 322 млн. лв., 7.7%) и на кредитни институции (със 134 млн. лв., 1.3%). 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на третото тримесечие възлиза на 19.3 млрд. лв., с 999 млн. лв. (5.4%) повече спрямо края на юни. Нарастването на собствения капитал през периода се дължи главно на повишението на печалбата.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2023 г. възлизат на 264 млн. лв. (при 352 млн. лв. към 30 септември 2022 г.).