17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


Депозит за юридически лица

 

 

Повишете доходите си по сигурен начин чрез допълнителни приходи от лихви върху вашите пари.

 

Допълнителна информация

  • Лихвите, начислявани и изплащани от TBI Bank по депозитните сметки се определят съобразно пазарните лихвени проценти на вътрешния и международния пазар и лихвената политика на Банката
  • Лихвите по привлечените средства се начисляват, събират и изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго
  • Лихвените проценти посочени по-горе са за суми до 100 000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми, надвишаващи максимума, лихвените проценти са по договаряне
  • При предсрочно прекратяване на депозита се изисква един работен ден предизвестие, като в този случай Банката начислява лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута
  • Лихвените проценти се изчисляват на годишна база като се спазва лихвената конвенция 365/365 дни
  • Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в банката до обща стойност 100 000.00 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне

Паричните ви средства са защитени

Депозитите, обявени в настоящия лихвен бюлетин на TBI Bank са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който обезпечава пълното им изплащане чрез търговска банка, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон, с изключение на случаите, изрично изброени в Закона. Установяването на общия размер на задължението на Банката към един вложител се определя съгласно чл. 12 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Банката си запазва правото да променя едностранно лихвите по горепосочения депозит, като за откритите вече депозити промяната влиза в сила след  датата им на падеж. Промяната се обявява предварително на видно място в салоните за клиенти и на интернет страницата на Банката.
ЛЕВА 1 мес. - 3 мес. - 6 мес. 0.35% 12 мес. 0.55% 24 мес. -
ЕВРО 1 мес. - 3 мес. - 6 мес. 0.35% 12 мес. 0.55% 24 мес. -
Долар 1 мес. 0.40% 3 мес. 0.70% 6 мес. 0.90% 12 мес. 1.10% 24 мес. 1.40%

Oще услуги на банката

Контакти

Ти Би Ай Банк ЕАД

За контакти:

гр. София 1421
район Лозенец
ул. „Димитър Хаджикоцев” No 52-54
e-mail: administration@tbibank.bg
телефон: +359 2/970 24 10
факс: +359 2/970 24 42
SWIFT: WEBKBGSF
ДДС номер: BG 131134023