17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

Предекспортно финансиране

 

Оборотен капитал за:

 • Целия цикъл на експортното финансиране преди експедицията и реализацията на стоките за износ
 • Издаване на гаранции за участие в търг, гаранции за авансово плащане и др.


Размер на кредита: 5 млн. евро


Лихвен процент:

 • 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ
 • 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ


Срок: до 24 месеца

 

 • Застраховка на банков кредит от БАЕЗ
 • Залог на търговско предприятие
 • Ипотека на недвижим имот
 • Залог на машини и оборудване
 • Банкови гаранции

 

 

 

  Следекспортно финансиране

 

Финансиране на: чуждестранни вносители и техните банки


Размер на кредита:

 • до 100% от стойността на договора за износ при период на погасяване до 2 години
 • до 85% от стойността на договора за износ при период на погасяване над 2 години, но не повече от 5 години

Лихвен процент:

 • 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ
 • 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ.
 • Застраховка на банков кредит от БАЕЗ
 • Банкови гаранции
 • Залог на вземане

Финансиране за инвестиционни проекти

 

В допълнение към стандартния набор от финансови инструменти, Българска банка за развитие предлага проектно финансиране за инвестиционни проекти в България. Кандидати могат да бъдат както новосъздадени проектни дружества, така и съществуващи дружества с кредитна и финансова история.

В зависимост от размера на конкретен проект и при необходимост, ББР разполага с капацитета да организира синдикиране или външно съфинансиране на кредита с други финансови институции, включително ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Основен елемент при оценяването на потенциални проекти е възможността на проекта да генерира парични потоци, достатъчни за обслужването на предоставеното финансиране и нормалната експлоатация на проекта.

Условията на подобен тип финансиране се формират съобразно спецификата на всеки един проект. За първоначално разглеждане на проектни предложения е нужно да бъде представена следната документация:

 • Подробен бизнес план, съпроводен с детайлен финансов модел на проекта (парични потоци)
 • Документация относно правния, данъчния и финансов статут на кредитополучателя и проектния спонсор (инвеститор)
 • Всички необходими разрешителни, лицензи, договори и други приложими документи свързани с изграждането и експлоатацията на проекта

Oще услуги на банката

Контакти

Българска банка за развитие АД, София

Централа София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 1,

тел.: 02 / 9 306 333, 02 / 9 306 321

Телeфон за бизнес кредити: 0700 11 227

e-mail:office@bdbank.bg

www.bdbank.bg

 

Българската банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година. Финансовата институция е наследник на Насърчителна банка. Мисията на Българската банка за развитие е да подпомага развитието на българската икономика, като насърчава износа и подкрепя реализацията на икономическата политика на държавата по отношение на микро-, малките и средни предприятия. Българската банка за развитие формира своя банкова група, включваща: • Българска банка за развитие (ББР) • Национален Гаранционен Фонд (НГФ)

 • Микрофинансираща институция "Джобс"
 • Фонд за капиталови инвестиции (ФКИ)
 • ББР Лизинг
 • ББР Факторинг