Компенсаторните инструменти са непарични платежни средства, издавани въз основа на специални закони с цел да компенсират лицата, имащи право на реституция. Тези инструменти могат да се използват като специално платежно средство, приемано от държавата в определени случаи - например, при приватизация или закупуване на държавни имоти и др. Те се търгуват и на борсата. Получателите на компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове са бивши и признати като такива по законов ред собственици на национализирани имоти - недвижими, градски, земеделски, горски. Има три вида компенсаторни инструменти: - Поименни компенсационни бонове, издадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСВГЗГФ); - Жилищни компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ); - Компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ). За търговията с компенсаторните инструменти ДИР.БГ разговаря с изпълнителния директор на БФБ София Васил Големански. - Има ли още интерес към търговията с компенсаторни инструменти - Има известен оборот с тези инструменти. Не толкова голям както преди, но това се обяснява с факта, че няма обявени процедури, по които тези инструменти да се използват като платежно средство и за това няма търсене. - Какво бихте препоръчали на хора, които притежават такива? Как да ги използват? - Това е решение, което всеки трябва да вземе спрямо своите нужди, разбирания, придобита информация и евентуално след консултации със съответните специалисти - инвестиционни консултанти. Аз не бих се наел, а и не е редно да давам такава препоръка. - През последните години зачестиха кражбите на КИ. Как хората да се предпазят? - Повечето от тези инструменти се намират в "свободния" регистър А. Основната характеристика на този регистър е, че той не се наблюдава и управлява от инвестиционни посредници. Моята препоръка е да потърсят инвестиционни посредници и да станат техни клиенти с тези активи. По този начин те ще създадат активен, личен контакт с професионалисти, които ежедневно ще получават информация за тези техни инструменти, ще могат да ги блокират и за всяко едно потенциално действие с тези партиди, ще се изисква да бъде съгласувано със собствениците.