Дъщерното дружество на Овергаз приема за обезпечение по кредитите клиентски портфейли от акции, които се търгуват на Българската фондова борса, както и дялове и акции от взаимни фондове. Финансирането стига до 70% от пазарната цена на обезпечението. Кредитът се погасява с ежемесечни лихвени плащания, а главницата се изплаща в края на договорения срок, който може да достигне до 3 години. Първите инвеститори, които са получили финансиране по новия продукт, са клиенти на ИП Карол. "Лихвеният процент, договорен с Карол, е в размер на 10% годишно, в случаите на обезпечение с акции и дялове на договорни фондове. Той важи за инвеститорите, които се възползват от услугата до 1 октомври, като след това лихвата ще бъде 10,5%. При обезпечение с акции лихвата е 12%", уточниха за Investor.bg от Овергаз Капитал.