Защитата на фирмената идентичност на даден правен субект - неговата словна, образна, дори звукова отличителност е особено ключова в бизнес средата на 21 век. Тази превенция е наложена от различните недобросъвестни практики, развиващи се с цел имитация, копиране и отнемане на пазарен дял. Ето защо предмет на регистрация на търговска марка могат да бъдат домейни, словни елементи на фирми, лога, триизмерни изображения, дори звуци. Как се случва самата процедура по регистрация на търговска марка всъщност?

Заявяване на търговска марка

Заявители на търговски марки могат да бъдат както български физически и/или юридически лица, така и чуждестранни такива, като последните могат да извършват визираните действия пред Патентното ведомство само чрез местен представител по индустриална собственост.

За иницииране на процедурата по регистрация на търговска марка е необходимо да се подаде заяление в Патентното ведомство на Република България, което може да стане по четири начина: на хартиена бланка директно на гише в самото ведомство, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни. При подаване на заявката по факс, оригиналите на депозираните документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство по пощата или физически на гише във ведомството, в едномесечен срок от датата на подаване на факса. Върху изпратените оригинални документи трябва ясно да бъде отбелязана датата на изпращането на факса.

След подаване на заявката се извършва проверка относно това дали са изпълнени изискванията от ЗМГО за установяване датата на подаване. Когато визираните изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена. Ако всички изисквания са факт, заявката се вписва във входящия регистър на Патентното ведомство на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъка. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се смята за оттеглена.

Заявката трябва да се отнася до една търговска марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове по Международната класификация на стоките и услугите.

Заявката за търговска марка трябва да бъде подписана от заявителя или от неговия представител по индустриална собственост. Когато заявителят е юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. Ако заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се изисква и поставянето на печат. При електронно подаване печати и подписи не се изискват.

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отстрани недостатъците производството се прекратява.

В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство, се извършва експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ по чл.11 от ЗМГО - например описателност на марката или марка, която няма отличителен характер. Когато има основание за отказ за всички или за част от стоките или услугите, заявителят се уведомява като се посочват мотивите за отказа и му се предоставя тримесечен срок за възражение. Ако в рамките на този срок, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ.

В едномесечен срок след приключване на експертизата относно наличието на абсолютни основания за отказ, всяка заявка за търговска марка, която отговаря на изискванията на закона се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в едномесечен срок от уведомяване на ведомството за международната регистрация.

Възражения срещу регистрацията

В тримесечен срок от публикацията на търговската марка всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията, респ. срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България й въз основа на абсолютните основания за отказ. Възражението се разглежда от отдела по опозиция, като лицето, подало възражението не е участник в производството по заявката. Възражението се изпраща на заявителя, респ. притежателя на международната регистрация, който може да представи становище по него.

Опозиция на търговска марка

В тримесечен срок от публикацията на заявката за търговска марка, може да бъде подадена опозиция срещу регистрацията на марка. В случай, че опозицията е недопустима, се взема решение за необразуване на производство. Когато се констатират недостатъци по формалната редовност на опозицията (например неплащане на такси), на опонента се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако формалните недостатъци не бъдат отстранени, се постановява решение за прекратяване на производството.

Опозицията се разглежда от състав на отдел "Опозиция", който се състоят от трима експерти. Страните се уведомяват за образуваното производство, като единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката. На страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Ако страните сключат споразумение, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията. Ако в предвидения за това срок, не бъде постигнато споразумение на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията. При представяне на отговор, той се изпраща на опонента за становище, за което му се предоставя едномесечен срок. Съответно при липса на отговор от страна на заявителя се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства. При неоснователност на опозицията, се постановява решение за отхвърлянето й. Когато тя е основателна се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията на марката.

Финална фаза

В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3 на ЗМГО, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им.

При заплащане на финалните таксите в срок се взема решение за регистрация на марката, след което тя се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.