• Сливането на румънските дъщерни дружества затвърждава присъствието на УниКредит на ключов пазар на растеж и я превръщат в третата по големина банка в Румъния по общи активи, като Алфа Банк запазва дял от 9,9%.
  • Създава се рамка за търговско партньорство в Гърция за разпространение на продуктите на УниКредит за управление на активи и обвързани с дялове продукти сред 3,5 милиона клиенти на Алфа Банк и създаване на съвместно предприятие в областта на пенсионно-спестовните продукти, като УниКредит става акционер с 51% в AlphaLife.

УниКредит Румъния и Алфа Банк Румъния се споразумяха за основните икономически условия по сливането между двете финансови институции, с което се създава третата по големина банка на местния пазар с общ пазарен дял от 12% по отношение на общите активи. Сливането обединява два взаимно допълващи се франчайза в страна с висок растеж, като УниКредит Румъния и Алфа Банк Румъния имат силни позиции и в корпоративния сегмент, и в сегмента банкиране на дребно.

Приключването на сделката се очаква през 2024 г., след финализиране на процеса по дю дилиджънс, корпоративните одобрения за сливането и всички необходими регулаторни одобрения и съгласия, включително антитръстови проверки. При приключване на сделката се очаква Алфа Банк да запази 9,9% от акционерния капитал на обединеното дружество и да получи парично възнаграждение в размер на 300 млн. евро. Финансовият компонент остава предмет на корекции след процедурата по дю дилиджънс относно качеството на активите, ако е приложимо.

Сливането ще осигури на клиентите на Алфа Банк Румъния достъп до разширена гама от услуги и продукти, а двете страни ще гарантират непрекъснатост и качество на обслужването на своите клиенти през преходния период.

Двете финансови институции сключват търговско партньорство при предлагането на банково застраховане, управление на активи и други банкови продукти, като договорят следните условия:

  • УниКредит закупува 51% от дяловете в AlphaLife Insurance Company S.A. ("AlphaLife"), изцяло притежавано от Алфа животозастрахователно дъщерно дружество, което работи в сегмента на пенсионните и спестовните продукти;
  • Разпространението на взаимните фондове на УниКредит чрез мрежата на Алфа Банк, която обслужва повече от 3,5 млн. клиенти в Гърция.

В рамките на сътрудничеството експертният опит на УниКредит и богатият ѝ набор от продукти в областта на управлението на активи и банковото застраховане ще ускори развитието на възможностите на AlphaLife и ще обогати предлагането на продукти за управление на благосъстоянието, достъпни за клиентите на Алфа Банк. Това е нагледен пример за добавената стойност на УниКредит за трети страни и доказателство за ангажимента ѝ да бъде банка за бъдещето на Европа, като разширява предлагането на най-добрите си продукти на нови пазари.

Финансовите институции, също така, ще проучат и допълнителните възможности за сътрудничество в отговор на нуждите на своите клиенти в съответните страни на присъствие, като използват общия си международен потенциал и възможности за иницииране на регионално банкиране, транзакционно банкиране, синдикирано кредитиране, консултантски услуги, пазарни и корпоративни услуги, както и на други банкови услуги и продукти.

Окончателното споразумение за търговското партньорство подлежи на приключване на процеса по дю дилиджънс, корпоративни одобрения и всички необходими регулаторни одобрения и съгласия, включително по отношение на антитръстовото законодателство.

УниКредит отправи и предложение към Гръцкия фонд за финансова стабилност ("HFSF") да закупи, в съответствие със стратегията и процедурите за продажба на HFSF, всички акции, които HFSF понастоящем притежава в Алфа, равняващи се на 9%. Сделката ще има незначително въздействие върху съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит.

Ако процесът с HFSF не бъде завършен, УниКредит се ангажира да закупи от пазара капиталов дял, равен на по-ниския от 5% или различен процент от дялове, като резултат от инвестирането на УниКредит в обща предварително договорена сума за период от 24 месеца.

Сделката между финансовите институции ще даде възможност на УниКредит да засили присъствието си в Румъния, страна с висок потенциал за растеж, и да разшири обхвата на продуктите и услугите си в Гърция, страна със силни перспективи за растеж. След структурните реформи през последните години Гърция се върна към ролята си на страна с висок растеж и сериозен потенциал и представлява важен център за франчайза на УниКредит в Централна и Източна Европа чрез търговската си връзка в този регион, подкрепена от търговията и туризма.

Партньорството с УниКредит подкрепя стратегията на Алфа Банк и укрепва стойността на франчайза ѝ, като подобрява предлагането на продукти и ускорява постигането на целите на бизнес плана. Това допълнително ще надгради възможностите на Алфа Банк за обслужване на клиенти чрез споделяне на ноу-хау и използване на продуктите и дългогодишното присъствие на УниКредит на родните пазари в Италия и Германия, както и на франчайза в Централна и Източна Европа.

Сливането в Румъния ще окаже въздействие върху съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит от около 15 базисни пункта и заедно с търговското партньорство, съсредоточено около финансовите фабрики на УниКредит, се очаква да добави на текуща база над 100 млн. евро допълнителна нетна печалба за италианската банка. За Алфа Банк сделката оставя очакванията за нетната печалба непроменени, като допълнително повишава капиталовите ѝ буфери с над 100 базисни пункта, като по този начин води до повишаване на възвръщаемост на капитала (ROTE) с поне 50 базисни пункта, с потенциал за допълнително увеличение.


 

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.