*Съдържание на Норд Опасни отпадъци 

Различните индустрии днес генерират широк спектър от отпадъчни продукти, някои от които класифицирани като опасни. По отношение на събирането и третирането им законодателят предвижда редица правни особености. С тях се цели да се минимизира вредното им въздействие върху природата и обществото.

Кой се занимава с това?

www.opasnite.bg

Кои отпадъци са опасни?

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) дефинира като опасни тези отпадъци, които притежават едно или повече от 15-те опасни свойства, посочени в Приложение №3 на същия - запалимост, експлозивност, канцерогенност, инфекциозност и токсичност. Друг нормативен документ, който има отношение за дефинирането им, е Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. В нея е посочена група от отпадъци, които категорично са определени като опасни.

Типични примери за опасни отпадъци, срещани масово в практиката, са азбест, химикали (спирачна течност, тонер за печат и други), разтворители, пестициди, отработени масла и много други.

Кои предприятия генерират опасни отпадъци?

Основната група от предприятия, които генерират опасни отпадъци, са осъществяващите различни производствени и промишлени процеси. Специфична група от индустрии - фармацевтика, болнични заведения и т.н., също влизат в тази категория. Не на последно място, в определени случаи при осъществяване на търговска дейност, като например предоставяне на услуги (автосервизни и други), също могат да бъдат генерирани опасни отпадъци.

Какво да правят предприятията, които генерират опасни отпадъци? 

Опасните отпадъци са сред основните видове, които подлежат на особени изисквания и специална регулация от страна на ЗУО. Генериращите опасни отпадъци предприятия са длъжни да предприемат всички мерки за:

 • Несмесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали;

 • Водене на отчетност за отпадъците си;

 • Организиране на безопасното съхранение на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране, в съответствие с изискванията на ЗУО;

 • Определяне на отговорно лице за безопасното им управление;

 • Провеждане на инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци (в случай че това се случва в рамките на предприятието).

Опции за предприятията, генериращи опасни отпадъци

Пред предприятията, които генерират опасни отпадъци, съществуват два варианта. 

Първият е сами да организират събирането и третирането им, съгласно установените правила. Това е труден процес, изискващ специализирано оборудване и персонал. Значителна част от фирмите не го правят, тъй като не могат да покрият изискванията за тези цели.

Вторият вариант е да сключат договор с фирма, която се занимава с управление на опасни отпадъци. Това е достъпен и масово използван начин за ефективното им и безопасно управление, съобразно законовите разпоредби.

Предприятията, които имат сключен договор със специализирана фирма с разрешителни за събиране и третиране на опасни отпадъци, са задължени да:

 • Използват опаковки и съдове за съхранението им, съобразно типа опасен отпадък, съгласно разпоредбите на ЗУО и свързаните с него Наредби и Приложения;

 • Класифицират опасните отпадъци като опасен товар;

 • Изготвят идентификационен документ по образец, съгласно нормативните изисквания;

 • Маркират и етикетират опасните отпадъци (пакети, съдове и други), в съответствие с изискванията на нормативните актове;

 • Спазват предписанията, отнасящи се до начина на изпращане на товара, както и ограниченията, свързани с изпращането;

 • Предават на превозвача "Писмени инструкции за действия при аварии";

 • Предоставят пълна и истинна писмена информация, сведения и документи за опасния товар - да опишат отпадъците в документите, които дават на изпълнителя си, като например кода на отпадъка, произхода му, свойствата, които го определят като опасен.

Предаване и транспортиране на опасни отпадъци 

Предаването и приемането на опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи надлежен разрешителен документ за съответната дейност (чл. 8 от ЗУО). Те следва да разполагат и с площадка за съхранение на отпадъци със съответния код на вида опасни отпадъци, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

Транспортирането на производствени и опасни отпадъци се извършва само от лица, притежаващи регистрационен документ за транспортиране по чл. 78 от ЗУО. Тази дейност попада под изискванията на международното и европейското законодателство за транспортиране на опасни товари.

В зависимост от вида транспорт се прилагат изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.

Санкции при неспазване на разпоредбите на ЗУО по отношение управлението на опасни отпадъци

От 10 000 до 50 000 лв. санкции предвижда ЗУО за изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешени за това места, както и за нерегламентирано изгаряне или за друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци (чл. 134, ал, 2 от ЗУО). Санкцията за нарушаване на изискванията на нормативните актове за пакетиране и етикетиране, допускане на разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци е в размер между 3 000 и 10 000 лв.

За предаване на опасни отпадъци без писмен договор - между 7 000 и 20 000 лв. При повторно нарушение, санкциите са в двоен размер.

Важно е предприятията, които генерират опасни отпадъци, да се уверят, че фирмата, на която предават отпадъците си, притежава надлежни разрешения. При необходимост могат да потърсят специализиран съвет за правилното охарактеризиране и последващо предаване за третиране на отпадъците си.