Дългосрочният кредитен рейтинг на "Инвестбанк" АД бе повишен с една степен - от В+ на BB-. Това стана с решение на Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) от края на ноември, а перспективата пред финансовата институция бе променена от "стабилна" на "положителна". Това е поредно подобрение в кредитния рейтинг на банката в рамките на година (през 2021 г. рейтингът бе повишен два пъти).

"Инвестбанк" АД отчита подобрение на финансовите резултати, поддържане на капиталовата адекватност в оптимални рамки и подобрение при показателите за ликвидност. Нещо повече - за периода на годишния преглед капиталовата база на банката запазва положителната тенденция на нарастване. Независимо от застоя, отбелязан в края на 2021 г., за първата половина на 2022 г. е отчетен значителен ръст от 7,2%.

В резултат на високата нетна печалба за 2021 г., както и на междинния финансов резултат в средата на 2022 г., регистрирани на фона на по-слабото увеличение на собствения капитал за последния период, възвръщаемостта на собствения капитал отчита силно подобрение и възходящ тренд - 5,7% в края на 2021 г. и 11,1% в средата на 2022 г. С това е стопено и изоставането от последните три години в сравнително отношение със средните стойности за банковата система (8,9% за 2021 г. и 10,8% в средата на 2022 г.), се посочва още в доклада.

Мониторингът показва още, че през 2021 г. обемът на привлечените ресурси от "Инвестбанк" АД отбелязва за втора поредна година значителен ръст от 17,2% (14,3% за 2020 г.).

Корпоративните и институционални депозити продължават да нарастват много силно и през първото полугодие на 2022 г. (с 19,7% само за шестте месеца на годината).

Сумата на активите на "Инвестбанк" АД запазва своя много висок годишен ръст - с почти същия размер - 15,6% в края на 2021 г., след този от 15,9% за предходната 2020 г. (предшестван от единствения годишен спад на за разглеждания период през 2019 година от 10,5%).

Брутният кредитен портфейл на банката отчита ръст от 2,6% в края на 2021 г.

Докладът на Агенцията за кредитен рейтинг показва още значително подобрение на качеството на кредитите, чрез понижение на нивото на необслужваните кредити в портфейла, които са на сравнително високо за системата равнище, при ниска степен на покритие с преоценки. За 2021 г. подобрението е дори по-значимо от предходната година, като сумата на влошените експозиции се свива драстично с 41,2% на годишна база при също така значителен спад на дела на тези кредити в брутния кредитен портфейл до 11,7%. Заключението на БАКР е, че подобрението на тези основни за качеството на кредитите показатели се дължи в много по-голяма степен на посоченото намаление на абсолютния размер на необслужваните кредити, отколкото на ръста на брутните кредити.

От началото на 2022 г. "Инвестбанк" АД трайно запазва сумата на балансовото си число над 2,5 млрд. лв., което към края на третото тримесечие достига 2,89 млрд. лв. Това е най-високото отчетено до сега, а добрият резултат се дължи основно на нарастване на кредитния портфейл и портфейла от ценни книжа. Брутният кредитен портфейл на банката от началото на 2022 г. достигна в края на септември до 1,06 млрд. лв. - това в исторически план също е най-високата сума на портфейла достигана към приключен отчетен период до момента.

Привлеченият ресурс също запазва трайна тенденция на задържане над 2,2 млрд. лева от началото на годината, а към 30 септември 2022 г. достига рекордните 2,6 млрд. лв. Отличният резултат се дължи на привличането на нови клиенти и задържане на настоящите клиенти на банката.

През последните две години и в продължение на дългосрочната си стратегия, банката предложи нови конкурентни онлайн продукти, както и извърши редица подобрения на своите дигитални услуги. В настоящата година "Инвестбанк" АД предостави на клиентите си кредитна карта с изгодни условия и изцяло дистанционно кандидатстване, одобрение и издаване. Проектът бе отличен с награда за първо място в категория "Иновативни услуги" на годишните бизнес награди на b2b Media. Дебитна карта с включена здравна застраховка от ЗК "България Иншурънс" също е част от новите онлайн продукти, заедно с мобилният токен (Ibank mToken) и възможността за откриване на депозит изцяло онлайн.

Най-новата дигитална услуга на "Инвестбанк" АД идва в навечерието на 2023 г. и поставя кредитната институция сред пионерите по пътя към отвореното банкиране, което ще улесни значително клиентите и ще позволи институцията да научи повече за клиентите си и съответно да им предостави разнообразни услуги, свързани с техните индивидуални потребности. Банката е сред първите финансови институции в България, която ще предлага услугата Мултибанкинг. Към момента платформата е в постинтеграционен етап и работи в реална среда за служители и избрани клиенти. Съвсем скоро ще бъде и официалният старт на тази услуга за всички клиенти.


 

Материалът е предоставен от "Инвестбанк" АД.