Когато говорим за Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", която накратко наричаме ОПОС, всъщност говорим за организацията, която се грижи за по-чиста природа и фокусира усилия върху подобряване качеството на живот на хората в България.

Програмата работи в няколко основни направления - Води, Отпадъци, Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, Натура 2000 и Биоразнообразие, и Подобряване качеството на атмосферния въздух.

Как измерваме резултатите?

"Най-същественото е невидимо за очите" - Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Грижата за по-чист въздух е един от най-важните ангажименти на ОПОС. Знаем, че сред основните източници на замърсяване на въздуха в градската среда е транспортът. Основното предизвикателство е да насърчим хората да слязат от своите автомобили и да използват максимално градския транспорт, който обаче на много места в страната не винаги е най-удобната алтернатива за придвижване. Едно от решенията е модернизиране на обществения транспорт чрез подмяна на остарелия подвижен състав с екологични превозни средства от висок клас. През последните няколко години ОПОС успя да осигури 385 електрически автобуси, тролейбуси и трамваи респективно за 10 общини - Столична община, Враца, Стара Загора, Бургас, Плевен, Варна, Хасково, Перник, Сливен и Русе. Това е само част от мащабната трансформация на транспорта в българските градове, която води до подобряване качеството на атмосферния въздух, и осигуряване на достъпност и комфорт на пътниците. В допълнение, ОПОС инициира няколко национални информационни кампании, с които да разкаже за вредата от фините прахови частици във въздуха и да насърчи употребата на екологични транспортни средства, в т.ч. и споделено пътуване, велосипед и модернизирания градски транспорт. Праховите частици са едновременно невидими за очите и опасни за човешкото здраве. С инвестициите по Оперативна програма "Околна среда" се прави още една стъпка към голямата цел - да дишаме и живеем по-добре.

Невидими са и всички пътища на водата - ОПОС успя да подпомогне изграждането на над 500 км водопроводи и над 1300 км канализационна мрежа. Изградени и модернизирани са 17 пречиствателни станции за отпадни води. Всичко това е част от екологичната инфраструктура в страната, която допреди няколко години изглеждаше трудно постижима. Със средства по програмата е изградена система за наблюдение на химичното състояние на 173 водни тела, които са важна част от цялата екосистема.

Освен за решаване на вече съществуващи проблеми, ОПОС поставя акцент и върху превенцията - в страната са изградени 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения - в Бургас, Враца, Габрово, Пазарджик, София и Шумен. Екипите в тези центрове работят и с деца и подрастващи, като им показват нагледно как се реагира при природно бедствие и им дават ценни съвети за бързия действия и безопасност. Паралелно с това се разширява Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Над 650 000 души в 96 общини в България ще бъдат с повишено ниво на защита поради навременно оповестяване и създаване на възможност за адекватна реакция при случаи на наводнения, свлачища, пожари и други бедствия. Към момента националната система известява 39 % от населението на България. С разширението й оповестеното население общо за страната ще стане 51 %.

Повече информация за Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020" е публикувана на сайта: www.eufunds.bg/bg/opos

 * съдържание на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"