В Портала за обществени дискусии е публикуван "Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 "Кръгова и нисковъглеродна икономика" на Националната програма за развитие "България 2030"".

В уводната бележка към стратегическия проект него се казва, че основната цел на приоритета ще е повишаването на ресурсната - и в частност енергийната - производителност, при следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии.

На какви мощности ще се заложи

В стратегията за нисковъглеродна икономика се казва, че политиката на страната е насочена към постигане на конкурентен енергиен пазар и пълната му либерализация и интеграцията му в регионалния и общоевропейския пазар. Това ще стане с ефективно използване на местните енергийни ресурси и повишаването на междусистемната свързаност.

Като приоритет се посочва изграждането на 2000 MW нова ядрена мощност, която, заедно с експлоатацията на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, ще допринесе за енергийната сигурност на страната и региона.

Ще се обмисли въвеждането на заместващи мощности на природен газ, възможностите за това и необходимите мерки за стимулиране на такива инвестиции, като се отчетат обстоятелствата и перспективите за работа на топлоелектрическите централи, използващи въглища, и изграждането на новата ядрена мощност.

Въвеждането в експлоатация на заместващи мощности на природен газ може да се окаже от изключително значение не само за покриване на максималните товари в системата, а и за осигуряване на базовото потребление. Въвеждането в експлоатация на мощности за производството на електрическа енергия от природен газ, използващи газови турбини с висока маневреност, осигурява допълнителни възможности за балансиране на електроенергийната система (ЕЕС). Тези възможности са от особено значение при нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и на ядрените базови мощности, се казва в стратегията.

Как ще се декарбонизират регионите

По изключително важния въпрос за преминаване към нисковъглеродна индустрия мерките ще бъдат насочени към разработване на специфични политики за осъществяване на преход към неутрална по отношение на климата икономика.

Признава се, че политиката за декарбонизация поставя редица предизвикателства в социално-икономическо отношение, включително риск от загуба на благосъстояние и заетост и изискват целенасочени мерки. За изпълнение на мярката основен инструмент за справяне с предизвикателствата ще бъде Механизмът за справедлив преход, като замисълът е да се гарантира, че "преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин".

Как: ще бъдат предприети действия за разработване на специфични за всяка административна област планове, съобразени със социалните, икономическите и екологични предизвикателства. Регионалните териториални планове ще идентифицират нуждите и ще предлагат решения за необходимата икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда.

Природният газ: как ще се увеличи потреблението

Залага се на развитие и модернизация на газовата инфраструктура, като целта е да се осигурят необходимите количества природен газ за задоволяване на потреблението в страната и за търговия в региона. Наред с известните, вече в ход, газови проекти за строителство на нова инфраструктура - национална и транзитна, се акцентира на разширяването на хранилището "Чирен", както и търсене на възможности за изграждане на ново газово хранилище.

Много важна е поставената задача за рехабилитация, модернизация и разширение на националната газопреносна мрежа, включително достигаща до нови региони. Намерението е да се ускори разширението на газоразпределителните мрежи, като по този начин се насърчи газификацията на домакинствата и на малкия и среден бизнес.

Нисковъглеродни технологии: напред към ВЕИ

Мерките ще са насочени за постигане на цел от 27,09% дял на енергията от възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) в брутното крайно потребление до 2030 г. В стратегията се казва, че това ще бъде постигнато с разработване и прилагане на адекватна нормативна и регулаторна рамка и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и транспорт.

Може да се каже, че България е сред добрите примери в ЕС по постигане на целите за ВЕИ. Πpeз 2018 гoдинa 20,5% oт oбщaтa ĸoнcyмиpaнa eнepгия в нaшaтa cтpaнa e билa oт ВЕИ, ĸoeтo e нaд нивoтo oт 18,7%, дocтигнaтo година по-рано и повече от цeлта 16% зa 2020 гoдинa.

И така, за стимулиране на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, крайните потребители, в частност битовите, ще получат възможност да участват в "общности за възобновяема енергия", които могат да произвеждат, потребяват, акумулират, или продават енергия от ВЕИ.

В сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане ще се дава приоритет на използването на високоефективни отоплителни и охладителни инсталации, на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия и оползотворяване на отпадна топлина и студ.

В сектор транспорт ще се насърчава навлизането на биогорива от ново поколение и възобновяема електрическа енергия, доставяна за пътния и железопътния транспорт.

Ще се повиши ли енергийната ефективност

Малко конкретни мерки са заложени в стратегията. Като цяло мерките ще са насочени към подобряване на енергийната ефективност в предприятията и домакинствата и насърчаване използването на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници.

Повишаването на енергийната ефективност е стратегически свързано с подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд в предприятията и жилищния и нежилищен сграден фонд. Приоритет ще има съчетаването на енергийна ефективност с използване на енергия от възобновяеми източници, се казва в стратегията.

Залага се на оптимизация на потреблението. Ще се направят усилия за насърчаване участието на крайните клиенти в "оптимизиране на потреблението чрез агрегиране, както и за разрешаване на участието на крайните клиенти на всички пазари на електрическа енергия, наред с производителите (включително на тези, които предлагат оптимизиране на потреблението чрез агрегиране)".

Ще инвестират ли фирмите в екоиновации

Една от задачите е да се насърчат екоиновации в предприятията, с които да се увеличи ефективността във всички фази на производството и да се създават конкурентни предимства, като се опазва околната среда и се оптимизира потреблението на ресурси.

В стратегията се казва, че предприятията ще бъдат подкрепени в разработването както на нови, така и на подобрени решения за намаляване отрицателните ефекти върху околната среда и за по-отговорно и пестеливо използване на ресурсите. Ще бъдат подкрепени иновативни промени на процеси и продукти за постигане на съответствие с нарастващите екологични и социални стандарти и регулаторни изисквания.

ИЗБРАНО