Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започва обединена процедура по ОВОС на проект за разширение на Подземно газово хранилище "Чирен". Министър Асен Личев е уведомил за това изпълнителния директор на дружеството възложител "Булгартрансгаз" ЕАД и кметовете на девет населени места в прилежащата територия на газовото хранилище, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

От страна на дружеството-възложител в министерството са постъпили с уведомления общо три инвестиционни предложения, свързани с основния предмет на оценка, а именно "Разширение на капацитета на ПГХ "Чирен".


 Проектът

Поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газохранилище с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ, повишени налягания в газовия резервоар и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване. Проектът предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд.м3 и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване до 8 - 10 млн. м3/ден при максимум 4,7 млн. кубични метра на ден при форсиран режим.


Защо е необходимо разширението

Възложителят е посочил, че разширението на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и стимулиране на търговията с газ в целия регион, като проектът е неделима част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната.

ПГХ "Чирен" е неразделна част от регионалната газова система, състояща се от междусистемни връзки, LNG терминали, хранилища.

В средносрочен времеви хоризонт ПГХ "Чирен" се очертава като търговско хранилище със съществена роля за развитие на конкуренцията на регионалния газов пазар, както и за осигуряване допълнителна гъвкавост на газопреносните системи на регионално ниво, със съществен принос за управлението на претоварванията и сезонна оптимизация на използване на газопреносните системи, се казва в описанието на проекта.

Какво ще се прави

За постигане на целите на разширението възложителят предвижда да се работи по три направления:

- проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения и нова газоизмервателна станция;

- проектиране и изграждане на подземни съоръжения - десет нови високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на някои от старите сондажи, както и нови връзки на експлоатационните сондажи с компресорната станция;

- проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ "Чирен" със съществуваща газопреносна система в землището на с. Бутан, община Козлодуй.

Съгласно указанията, дадени от МОСВ, предстои да се проведе обединена процедура по ОВОС, като в конкретния случай това е текуща обща процедура по ОВОС с процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Приоритетен проект на ЕС и на "Три морета"

Още от 2013 г. проектът за разширение на капацитета на ПГХ "Чирен" е включен в списъка с проекти от общ интерес за Европейския съюз по силата на Регламент (ЕС) номер 347/2013 г., с което е признат като необходим за реализацията на приоритетните коридори на енергийната инфраструктура на Съюза.

Проектите от общ интерес, включени в списъка на Съюза, се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове, както и на националните десетгодишни планове за развитие на енергийните мрежи и на тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове. По силата на този регламент, проектът е включен в общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите (Final TYNDP 2020), в Газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа /CEE GRIP 2019/ и за регион Южен коридор (Southern Corridor GRIP 2018), както и в Енергийната стратегия на Република България до 2030 г.

В потвърждение на неговата важност за сигурността на енергийните доставки за страната и региона, проектът има статут на приоритетен проект на инициативата "Три морета".

Нагнетяване и теглене от хранилищата в Европа

Нагнетяването на газ в подземните газохранилища на Европа от началото на новата седмица спада до най-ниското ниво от месец май тази година, а тегленето на синьо гориво вече започна и дори надвишава нагнетяваните обеми, сочат оперативните на данни на GIE, които цитира 3e-news. Така например за газовия ден 11 октомври нагнетяването надхвърля тегленето на гориво с 20 %, а общото ниво на запасите в европейските газохранилища расте с едва 0,02 процентни пункта, което е най-ниското ниво от 6 май тази година - до 78-09 % или 852.4526 TWh. Това обаче е с 12,76 % под средното ниво за последните пет години.

В частност, продължава нагнетяването на природен газ и в подземното газохранилище в Чирен, като се наблюдава и най-силен темп на нагнетяване - с 0,44 % дневно. В момента ПХГ Чирен е запълнено до 73.76 % или 4.6251 TWh.

Както е известно периодът на нагнетяване обикновено приключва към 20 октомври, но през тази година има очакване, че той ще бъде удължен, за да може да се постигне по-високо ниво на запълване. По предварителни данни периодът на нагнетяване ще бъде удължен поне до 3 ноември.

Както става ясно обаче от данните на GIE още преди същинския зимен период редица страни са започнали да теглят гориво от подземните си газохранилища - Унгария, Нидерландия, Полша, Словакия. Притокът от LNG е на нивото от миналата година.