Впечатляващ спад в количеството възобновяема енергия, използвана в транспортния сектор за 2021 г. отчита Евростат. Това става ясно от наскоро публикувани данни от статистическата агенция на ЕС, а тенденцията засяга почти всички страни от ЕС и се дължи на промяна в методологията за изчисление на биогоривата.

Само четири от 27-те страни членки - Хърватия, Дания, Финландия и Литва - успяха да подобрят своя дял от възобновяема енергия в сравнение с 2020 г., като всички останали страни записаха низходяща траектория, според Евростат. Ирландия се справи най-зле, като намали наполовина своя дял от възобновяема енергия в транспортния сектор. Островната нация спадна от 10,2% дял на възобновяемите енергийни източници през 2020 г. до 4,3% през 2021 г.

Унгария също отбеляза рязък спад, като от 11,6% дял спадна на 6,2%. В Люксембург се наблюдава спад от 36,7 процентни пункта, стартирайки от 12,6% през 2020 г. до 8% през 2021 г.

Нациите от Централна и Източна Европа са били обект на намаления, вариращи от 20,2% в Чехия до 13,8% в Полша и 10,2% в Румъния.

В България спадът е от 9,1% на 7,61 на сто, става ясно от данните на Евростат.

Най-големите нации в ЕС също не бяха имунизирани: Германия видя как една пета от възобновяемия си дял в транспорта ѝ бе заличен, спадайки от 10% на 8%. Франция, междувременно, регистрира по-скромно: намаление от 11%, докато Италия отбеляза сравнително малък спад от около 6,8%, понижавайки от 10,7% през 2020 г. на 10% през 2021 г.

Едно от обясненията за спада е, че актуализираната Директива за енергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Directive (RED II) влезе в сила, налагайки нов подход към изчисляването на енергията от възобновяеми източници, коментира Euractiv.

Една голяма промяна в рамките на RED II е, че количеството биогорива, произведени от отработеното готварско олио и някои животински мазнини, които могат да допринесат за постигане на целите за възобновяема енергия в транспорта, е ограничено до 1,7%.

Това ограничение, което трябваше да влезе в сила във всяка държава-членка до 30 юни 2021 г., премахва тези биогорива над лимита от 1,7% от зачитането към целите на ЕС, а това от своя страна ограничава напредъка на декарбонизацията, съгласно документите.

Сабо Золтан, консултант по устойчивост за индустриалната група Ethanol Europe, каза пред изданието, че спадът в дела на възобновяемата енергия може да се дължи основно на това. "Спадът от 2020 г. до 2021 г. не е просто резултат от методологична промяна. Най-вече се свежда до ограничаване на отработеното готварско олио (used cooking oil UCO) при изчисляване на приноса към целите на RED II", каза той.

"Някои държави, по-специално Ирландия, Унгария, Словения, Португалия и Холандия, имаха през 2021 г. повече от половината възобновяеми енергийни източници в автомобилния транспорт, базирани на UCO. Днес този дял най-вероятно е още по-висок", добави той.

Държавите-членки не са законово задължени да ограничават използването им до 1,7%, но биогоривата от отработеното готварско олио и някои животински мазнини не могат да се прилагат за целите на ЕС за възобновяема енергия извън това ниво, припомнят специалисти.

3eNews