Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 426 лв. и нараства с 19.1% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (52.2%), следван от доходите от пенсии (35.6%) и от самостоятелна заетост (4.6%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.5 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 4.3 процентни пункта.

Графика: НСИ

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1 135 на 1 267 лв. (с 11.7%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 100 на 111 лв. (с 10.7%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 637 на 865 лв. (с 35.8%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 51 лв. (с 11.0%).

През четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура - 0.7%.

Какви са разходите на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 259 лв. и се увеличава с 19.9% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.2%), следвани от разходите за жилище (17.7%), данъци и социални осигуровки (11.8%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.9 процентни пункта, а на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 0.8 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 1.5 процентни пункта, а на разходите за данъци и социални осигуровки - с 0.8 процентни пункта.

Графика: НСИ

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство се променят и разходите по видове:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 552 на 705 лв. (с 27.8%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 78 на 92 лв. (с 18.0%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 76 на 84 лв. (с 10.4%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 362 на 400 лв. (с 10.6%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 126 на 149 лв. (с 18.4%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 213 на 254 лв. (с 19.0%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 56 на 87 лв. (с 54.1%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 238 на 267 лв. (с 12.2%).

Какво е потреблението на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.6 на 18.9 кг, на месо - от 10.1 на 9.6 кг, и на плодове - от 13.3 на 12.8 килограма.

Увеличава се потреблението на зеленчуци - от 16.6 на 17.1 кг, и на месни произведения - от 3.9 на 4.1 килограма.

Без промяна остава потреблението на кисело мляко, сирене и зрял фасул.

НСИ отбелязва, че наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от 3 060 домакинства. Пояснява и някои използвани определения.

Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети.

Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.