Въпреки 10 кръга от икономически санкции, Русия запазва ролята си на основен доставчик на природен газ за Европа. В рамките на една година ЕС е намалил наполовина вноса на руски газ - спад, който се дължи по-скоро на съкращаването на руските газови доставки, отколкото на промени в енергийните политики на европейските държави. По този начин, геополитическите рискове пред енергийната сигурност на Европа се понижиха с 56 %, а общата сигурност на вноса на природен газ - с 43 % (Фигура 1). Въпреки това цялостната позиция на Европейския съюз от гледна точка енергийна и климатична сигурност е само малко под нивата от 2015 г.

При отсъствието на санкции върху руските доставки на природен газ, руски газ продължава да преминава през европейската тръбопроводна система, макар и на много по-ниски цени. Въпреки че преносът на газ по газопроводите "Ямал" и "Северен поток 1" беше прекратен (съответно през януари и септември 2022 г.), доставките на природен газ през "Турски поток" остават непроменени в сравнение с равнището от преди войната, което го превръща в най-големия източник на руски износ на газ за Европа (приблизително 10 млрд. куб. м годишно).

Основните европейски потребители на руски газ са Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Австрия, Словакия и Унгария. Словакия се превръща в разпределителен център за руския газ в Централна Европа, като също е транзитна дестинация за по-нататъшните доставки към Австрия, Германия и Италия както от "Турски поток", така и от украинската газова система.

През 2022 г. вносът по тръбопроводите е намалял с 62% в сравнение с 2021 г., но Русия все пак е получила 13,8 млрд. евро повече приходи. Освен това Русия непрекъснато увеличава износа си на втечнен природен газ за ЕС, като инвестира значителни средства в инфраструктура за износ на втечнен природен газ. През 2022 г. продажбите на руски втечнен природен газ за Европа отбелязаха най-голямото досега годишно увеличение (30%) в количествено отношение, което доведе до 209% увеличение на приходите (около 16 млрд. евро) въз основа на високите цени в Европа.

Рискови фактори продължават да бъдат цялостната зависимост от внос за задоволяване на местното потребление от недемократични страни, сред които са Алжир, Катар и Азербайджан, и цялостно високият дял на природния газ в енергийния микс на ЕС. По-голямата част от подобрението на сигурността на доставките се дължи на ускорените усилия за диверсификация на Германия и Италия. За други държави, най-вече в Централна и Югоизточна Европа, рисковете от внос на природен газ остават високи, тъй като зависимостта от руския газ се запазва.

3eNews