Обединението на българо-гръцка граница на пазара на електроенергия в сегмента "пазар ден напред" от 11 май е факт, а първият ден на доставка е 12 май, при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от двата регулаторни органа.

Въпреки че българските работодатели са скептици, заради по-високите цени, които напоследък се отчитат на пазара в Гърция, обединението ще донесе и значителни ползи. Разбира се, те няма да бъдат усетени веднага от българските участници на пазара.

Опасенията на бизнеса

Само няколко дни преди обединението на двата съседни енергийни пазар в сегмента "ден напред", българските работодатели поискаха отлагане на процедурата. В официално писмо до държавните институции те изразиха опасения от по-високи ценови нива.

"Важно е да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. С планираното обединение неизбежно ще се стигне до изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България, въпреки частичното повишаване на конкуренцията в търсенето и предлагането", посочват от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).

От организацията призоваха да бъде преразгледан планирания стартов срок и се настоява за неговото отлагане за последните три месеца на 2021 г., когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямо национално значение за българската енергетика и индустрия, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони с по-ниски ценови равнища от тези на българския пазар на електроенергия.

Сред основните мотиви на работодателите за искане на отлагането са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние върху цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, рекордно високи цени на квотите на CO2, планов годишен ремонт на АЕЦ "Козлодуй", предстоящо ново ценово решение на енергийния регулатор от 01.07.2021 г., както и обстоятелството, че българският е единствен пазар в ЕС, чийто потребители плащат фиксирана добавка за дългосрочни договори. Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни ще се увеличи многократно, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка.

Няма да коментираме защо българският бизнес алармира за тази ситуация, ако я намира за толкова опасна само четири дни преди пазарното обединение да стане факт. Дали опасенията са реални ще стане ясно най-малко до месец-два.

Ползите

На първо място пазарното обединение осигурява достъп до офертите за покупка и продажба на електроенергия от цяла Европа. Това води до повишаване на конкуренцията, тъй като се увеличава броят и на купувачите, и на продавачите, и намалява възможността за упражняване на пазарна сила.

Големият брой оферти от своя страна намаляват и възможността за екстремни цени. По-голяма е вероятността от изравняване на ценовите нива като цяло на електроенергийните борси в Европа, заради нарастващите обмени между държавите поради физическата свързаност.

За пример може да се посочи пазарното обединение "в рамките на деня" преди две години по т.нар. втора вълна от присъединяването с румънския пазар. Тогава още преди да е минал месец от обединението, ликвидността в този сегмент се повиши 10-15 пъти.

Разбира се, едно пазарно обединение и неговото добро развитие са функция на разполагаемите трансгранични права за пренос или т.нар. капацитети между отделните пазарни зони.

3е-news.net

В тази връзка в интервю за 3eNews изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)Ангелин Цачев заяви: "Предстои увеличение на междусистемните капацитети за обмен на електроенергия само със съседни страни, членки на ЕС, но при определени условия. Европейският регламент 943 от 2019 година за вътрешния пазар на електроенергия предвижда 70 % минимален праг от преносния капацитет между търговските зони, като се спазват стандартите за безопасност и сигурна експлоатация на мрежата, както и на стандарта за сигурност при извънредни ситуации. Това изискване вменява на ЕСО задължението да гарантира недопускане на структурни претоварвания в електропреносната мрежа на България. Предотвратяването на проблеми от такъв характер ще бъде постигнато с пускането в експлоатация на вътрешните електропроводи 400kV със статут на проекти от общ европейски интерес между подстанции Марица изток и Пловдив, между Марица изток и ОРУ на ТЕЦ Марица Изток -3, между Марица изток и Бургас и между Бургас и Варна."

По думите на Цачев, съществено увеличение на трансграничния преносен капацитет за обмен на електроенергия между България и Гърция се очаква след въвеждането в експлоатация на междусистемния електропровод 400kV между подстанция Марица изток в България и подстанция Неа Санта в Гърция, който в момента е в процес на изграждане.

Променят се правилата за търговия

Във връзка с обединението с гръцкия електроенергиен пазар в сегмента "ден напред" и предстоящото обединение с Румъния, което предстои да се случи през есента на настоящата година, в края на април бяха направени и предложения за промяна на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Само преди ден Комисията за енертийно и водно регулиране (КЕВР) публикува и съгласувателната таблица.

От нея става ясно, че основните промени касаят интервалите на доставка. Така клиринговите обеми, които досега се изчисляваха за един интервал на доставка в режима на пазарно обединение ще предоставят възможност за един или няколко интервала на доставка. Актуализирана е възможността цените да бъдат представени с до два знака след десетичната запетая, за разлика от постановката към момента, където е възможно само един знак след десетичната запетая.

Предвидени са подробни процедури за непредвидено разединение на пазарите. Премахва се възможността за анулиране на сделка, понеже това технически няма да бъде възможно в режим на пазарно обединение. Тази постановка беше въведена и в "пазар в рамките на деня" при обединение на румънска граница. Сигурността на сделките също е гарантирана.

Нов пазарен модел

На практика пазарните обединения водят до нов пазарен модел, който е в основата и на прехода към декарбонизация.В тази връзка трябва да се каже, че очакването е до края на 2021 г. Гърция да стане част от Единното обединение на пазарите "В рамките на деня" (SIDC). Така че, когато това стане факт, българският и гръцкият пазари "В рамките на деня" също ще са обединени.

Допълнителните ползи ще се усетят още повече през есента, когато предстои да се случи пазарното обединение в сегмента "ден напред" и на българо-румънска граница.

Новият пазарен модел е свързан също така и с планираните реформи на електроенергийния пазар.