Ръст на оборота в търговията на дребно и спад на промишленото производство през януари 2023 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). На месечна база, спрямо декември 2022 г., индексът на промишленото производство също се понижава.

Индексът на промишленото производство през януари 2023 г. намалява с 3.0% в сравнение с декември 2022 година. Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.0%, и в преработващата промишленост - с 1.9%.

През януари 2023 г. е регистрирано понижение с 4.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.9%, и в добивната промишленост - с 18.5%, а увеличение - в преработващата промишленост - с 4.0%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 58.2%, производството на превозни средства, без автомобили - с 49.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 33.8%, производството на тютюневи изделия - с 25.9%.

Спад е регистриран при: производството на химични продукти - с 30.2%, производството на мебели - с 28.1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 22.7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 21.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 21.1%.

През януари 2023 г. намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.0%, и в преработващата промишленост - с 1.9%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 23.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 13.0%, производството на мебели - с 11.9%.

Ръст е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 31.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 25.9%, производството на тютюневи изделия - с 19.0%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 9.6%.

През януари 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети". Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 5.6% спрямо януари 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

През януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.5%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали съществен ръст е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 52.8%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.6% и търговията на дребно с разнообразни стоки - със 7.8%.

През януари 2023 г. е отчетено нарастване на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.0%), докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава намаление (с 0.2%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значителен ръст е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.7%. Намаление се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.8%.

През януари 2023 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 0.8% над равнището от предходния месец, сочат предварителните и сезонно изгладени данни. Календарно изгладените данни показват намаление от 0.4% на строителната продукция през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2023 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3.1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.6%.

През януари 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при гражданското/инженерното строителство е с 1.0%, а при сградното строителство - с 0.8%.

3eNews