Премийният приход реализиран чрез застрахователните брокери през 2018 г., възлиза на 1 533 394 хил. лв. (1 232 847 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 20 %, от които 1 393 795 хил. лв. (при отчетени 1 106 778 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 139 599 хил. лв. (126 069 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави. Това става ясно от последните данни за застрахователния пазар, изнесени от Комисията за финансов надзор.

Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 31.12.2018 г. възлизат на 251 806 хил. лв. ( 208 002 хил. лв. към 31.12.2017 г. или една година по-рано), нараствайки с 17 % на годишна база.

От всички начислени комисиони, 93% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 7% - съответно в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приходпо общо застраховане към 31.12.2018 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (54,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" (31.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от "Пожар и природни бедствия" (6.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и "Други щети на имущество" (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2018 г., е записан основно по застраховка "Живот" и рента (54,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките "Живот, свързана с инвестиционен фонд" (18,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и "Застраховка "Заболяване"" (14%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).