През 2021 г. очакваната средна продължителност на трудовия живот за 15-годишните в ЕС е била 36 години. От 2001 г. насам очакваната средна продължителност на трудовия живот стабилно се увеличава в ЕС, след което спада за първи път през 2020 г. във връзка със здравната криза, предизвикана от COVID-19 (от 32,0 години през 2001 г. до 35,9 години през 2019 г., след което спада до 35,6 години през 2020 г.), за да се върне през 2021 г. към нивото си отпреди пандемията. Това съобщава Европейката статистическа служба (Евростат), базирайки се на най-новото си проучване

Очакваната средна продължителност на трудовия живот варира в широки граници сред държавите-членки в зависимост от конкретни особености на всяка от тях и географското им положение в Европа. През 2021 г. най-високата продължителност на трудовия живот в ЕС е регистрирана в Холандия (42,5 години), Швеция (42,3 години) и Дания (40,3 години).

Очаквана продължителност на трудовия живот, 2021 г.

Графика: Евростат

На обратния полюс - най-ниската средна продължителност на трудовия живот е отчетена в Румъния (31,3 години), Италия (31,6 години) и Гърция (32,9 години). България е малко пред тях с 33,1 години.

За мъжете очакваната продължителност на трудовия живот средно за ЕС е била 38,2 години в ЕС, като най-голяма продължителност е регистрирана в Холандия (44,3 години) и Швеция (43,6 години), а най-кратка в България (34,6 години) и Румъния (35,0 години). години).

За жените средната продължителност на трудовия живот в ЕС е 33,7 години, като най-дългата продължителност е регистрирана също в Швеция (41,0 години) и Холандия (40,5 години), но най-кратка в Италия (26,9 години) и Румъния (27,4 години ).

Въпреки че се очаква мъжете да работят по-дълго от жените, разликата между половете е намаляла в ЕС с нарастващото участие на жените на пазара на труда (разликата между половете е била +4,5 години през 2021 г. в сравнение с +7,0 години през 2001 г.), отбелязва Евростат. През 2021 г. тази разлика е най-силно изразена в Италия (+9,1 години), следвана от Малта (+8,4 години) и Румъния (+7,6 години). Литва е единствената държава-членка на ЕС, където разликата между половете е отрицателна, като жените обикновено работят 1,3 години повече от мъжете, докато Естония (+0,1 години), Латвия (+0,8 години) и Финландия (+1,1 години) имат много малки различия между половете.

Европейската статистическа служба пояснява, че показателят "очаквана средна продължителност на трудовия живот" измерва очаквания брой години, през които се очаква едно лице на възраст към момента на 15 години да остане в работната сила през целия си живот. Измерва се с помощта на очакваната продължителност на живота и дела на заетите и безработните в населението за всяка възраст.