Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец септември от 69,40 лв. за MWh, съобщиха от пресцентъра на регулатора. В доклада на КЕВР, разгледан на обществено обсъждане в края на август се обсъждаше цената на природния газ от 1 септември 2021 г. да бъде в размер на 67,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец август утвърдената от регулатора цена е 57,60 лв./MWh. Увеличението е 16.9%.

За сравнение към публикуването данните на индекса на TTF на ICE Futures сочат за цена от 52.00 евро за MWh.

КЕВР прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец септември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решението е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

В решението на Комисията е отчетена предложената на 01.09.2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ, актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31.08.2021 г. и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за м. август 2021 г.

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След подробен анализ на представените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 септември 2021 г. в размер на 69,40 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Увеличената цена на природния газ за септември отразява тенденцията за продължаващо нарастване на цените на синьото гориво на международните газови пазари, се казва в съобщението на енергийния регулатор.

На проведеното открито заседание на 25.08.2021 г. изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов поясни, че след внасянето на заявлението на 10.08.2021 г. цените на тези пазари продължават да се повишават и прогнозните цени за доставка през м. септември достигат 42,6 евро/MWh. Той подчерта, че въпреки увеличението цената на природния газ за българския пазар остава с близо 20% по-ниска от усреднените цени на европейските газови борси.

По направените изчисления от "Булгаргаз" ЕАД, благодарение на по-ниските цени за българския пазар, за периода от началото на 2021 г. досега за българските битови потребители и за бизнеса е осигурено ценово предимство в размер на 100 млн. лв.

В утвърдената цена на природния газ от 69,40 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, заявяват от КЕВР.

3e-news.net

От началото на годината по предварителни данни Газпром е увеличил доставките за България с 50,9 на сто. Руската компания е увеличила износа и за други страни - Турция със 173,6 на сто, Германия - 39,3 на сто, Италия - 15 на сто), Румъния - 344 на сто, Полша - 12 на сто, Сърбия - 123,9 на сто, Финландия - 22,7 на сто, Гърция - 15,8 на сто.