Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество за периода 1 юли 2021 - 30 юни 2022 г. Цените се повишават средно с 16,23%.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени:

  • за клиентите на "Топлофикация София" ЕАД - 98,48 лв./MWh. (Досегашна цена - 82,09 лв./MWh, без ДДС)
  • "ЕВН Топлофикация" ЕАД - 99,55 лв./MWh. (87,85 лв./MWh, без ДДС),
  • "Топлофикация Плевен" ЕАД - 87,24 лв./MWh (72,66 лв. /MWh, без ДДС)
  • "Топлофикация Бургас" ЕАД - 85,91лв./MWh (71,06 лв./MWh, без ДДС),
  • "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 98,29 лв./MWh (84,16 лв./MWh, без ДДС)
  • "Топлофикация - Враца" ЕАД - 96,01 лв./MWh,
  • "Топлофикация ВТ" АД - 107,47 лв./MWh,
  • "Топлофикация-Разград" ЕАД - 100,96 лв./MWh.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия за бита са: за "Топлофикация Русе" ЕАД - 84,51 лв./MWh, за "Топлофикация - Перник" АД - 84,32 лв./MWh, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - 78,18 лв./MWh , за "Топлофикация - Габрово" ЕАД - 108,06 лв./MWh.

Високи цени на газа и въглерода - поскъпване парното

Утвърдената нова цена на природния газ също днес от КЕВР е 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е доста над утвърдената за юни цена от 45,27 лв. за MWh (цените регулаторът утвърждава месечно), но също и над прогнозната цена на "Булгаргаз" от 46,88 лв. за MWh. Това увеличение се отрази силно върху цената на топлоподаването, където цената се определя за година напред.

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли т.г. е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии. Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите, аргументират новите цени от КЕВР.

Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%.

При международните цени на петрола също е налице рязък скок - с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent.

Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

България не разполага със собствени ресурси на петрол и природен газ и тези суровини се доставят изцяло от внос. По тази причина Комисията отбелязва, че няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на тези ценообразуващи елементи, тъй като те са обективен фактор и регулаторът не разполага с механизъм за въздействие върху тях.

В решението на КЕВР за всяко едно топлофикационно дружество е определена индивидуална прогнозна годишна цена на топлинната енергия за регулаторния период, в зависимост от неговата специфика - брой на абонатите, размера на топлопреносната мрежа и съоръженията по нея, начина на производство на топлинна и електрическа енергия и др.

Цените на тока

Регулаторът утвърди и окончателните цени на електроенергията за периода 1 юли 2021 - 30 юни 2022 г. Сметките са довели до среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,4%.

За битовите клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, за клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване" EАД - с 3,74%, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - с 3,51%, за "ЕСП Златни Пясъци" ООД - с 8,31%.

В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".

В решението е утвърдена цена за "задължения към обществото" в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС).